Pravilnik

Na temelju članka 24. Zakona o knjižnicama i članaka 12. Statuta Pučke knjižnice Grada Vodice, ravnateljica je dana 26.08.2013.godine donijela

PRAVILA GRADSKE KNJIŽNICE VODICE

I. Opće odredbe

Članak 1.

Pravilima (u daljnjem tekstu: Pravila) Gradske knjižnice Vodice (u daljnjem tekstu: Knjižnica), uređuje se:

I.

Opće odredbe

II.

O Knjižnici

III.

Knjižnična građa i knjižnične usluge

IV.

Obveze Knjižnice prema članovima

V.

Stjecanje svojstva člana Knjižnice

VI.

Prava i dužnosti korisnika Knjižnice

VII.

Načini i uvjeti korištenja knjižničnom građom, uslugama i opremom

VIII.

Naknada štete učinjene Knjižnici

IX.

Prestanak svojstva člana Knjižnice

X.

Prijelazne i završne odredbe

XI.

Prilozi

Članak 2.

Ova Pravila utvrđuju uvjete pod kojima Knjižnica osigurava korištenje knjižničnom građom i uslugama te regulira prava i dužnosti svih korisnika tih usluga u skladu sa Statutom Knjižnice, Zakonom o knjižnicama te nacionalnim i međunarodnim preporukama koje osiguravaju pravo na pristup informacijama.

Članak 3.

Pravila Knjižnice primjenjivat će se na članove Knjižnice, kao i na one korisnike koji se nađu u prostorijama Knjižnice, a nisu njezini članovi.

II. O knjižnici

Članak 4.

Knjižnica je javna ustanova u kulturi čiji je osnivač Gradsko vijeće Grada Vodica.

Knjižnica obavlja knjižničnu i informacijsku djelatnost namijenjenu svim dobnim skupinama građana kroz organiziranu mrežu narodnih knjižnica.

Članak 5.

Zadaća je Knjižnice omogućiti jednaku dostupnost svih izvora kulturnih i znanstvenih informacija i svih vrsta građe, osigurati mogućnosti (građu i usluge) za cjeloživotno učenje kao uvjete za neovisno odlučivanje i kulturni razvitak pojedinaca i društvenih skupina.

III. Knjižnična građa i knjižnične usluge

Članak 6.

Knjižnična građa je sva građa koju Knjižnica sakuplja, obrađuje, čuva i daje na korištenje.
Knjižnična građa Knjižnice obuhvaća:
- knjižnu građu: knjige, brošure, časopisi, novine, muzikalijeirukopisi
- neknjižnu građu: zvučna građa, videograđa, elektronička građa, grafička građa, sitni tisak i igračke.

Jedinica knjižnične građe svaki je fizički primjerak građe koji ima svoj inventarni broj. Pojedini naslov knjižnične građe može imati više jedinica.

Zaštićena knjižnična građa ona je knjižnična građa kojom se korisnici mogu koristiti samo u prostorima Knjižnice, a obuhvaća rijetke knjige, rukopise i posebne zbirke.

Članak 7.

Knjižnične usluge su sve usluge koje Knjižnica pruža korisnicima radi zadovoljenja njihovih obrazovnih, informacijskih i kulturnih potreba, potreba za razonodom te potreba vezanih uz provođenje slobodnog vremena. One obuhvaćaju:

- informacijsko-referalne usluge (informacije o knjižničnoj građi, pomoć pri odabiru knjižnične građe, izradba tematskih popisa izvora, različite vrste informacija na osnovi raspoloživih izvora, upute na ostale izvore informacija, dokumente ili ustanove)
- posudbu knjižnične građe
- rezervaciju knjižnične građe
- omogućavanje korištenja knjižničnom građom u čitaonicama
- omogućavanje korištenja računalnom opremom
- pristup internetu
- pedagoško-animacijske aktivnosti za djecu i mlade
- aktivnosti i programe za odrasle
- stručno vođenje po knjižnici
- međuknjižničnu posudbu (posudba knjižnične građe iz drugih knjižnica, namijenjena članovima Knjižnice za potrebe njihova stručnog i znanstvenog rada te posudba knjižnične građe drugim knjižnicama).

Članak 8.

Član Knjižnice je svaki njezin korisnik koji ima aktivno članstvo.
Članska iskaznica je neprenosiv identifikacijski dokument člana Knjižnice, koji obvezatno sadrži:
- naziv i adresu knjižnice u kojoj se član upisao
- članski broj
- ime i prezime člana
- godinu upisa i rok važenja iskaznice.
Korisnik Knjižnice je svaki njezin posjetitelj, neovisno o članstvu u Knjižnici.
Zakasnina je naknada koju Knjižnica naplaćuje od člana za kašnjenje s povratom posuđene knjižnične građe.
Opomena je pismena obavijest kojom Knjižnica obavještava člana o isteku posudbenog roka.

IV. Obveze Knjižnice prema članovima

Članak 9.

Knjižnica je obvezatna javno o javljenim Pravilima upoznati članove:
- s knjižničnom građom i knjižničnim uslugama
- s obvezama Knjižnice prema članovima
- s uvjetima stjecanja svojstva člana Knjižnice
- s pravima i dužnostima korisnika
- s načinima i uvjetima korištenja knjižničnom građom, uslugama i opremom
- s naknadom štete učinjene Knjižnici
- s uvjetima prestanka svojstva člana Knjižnice
- s Kućnim redom Knjižnice
- s iznosom članarine, zakasnine i cjenikom usluga koje se naplaćuju.

Članak 10.

Knjižnica je obvezatna upoznati članove sa svojim radnim vremenom. Radno vrijeme knjižnica mora biti javno istaknuto.
Knjižnica ili pojedini njezini odjeli mogu biti privremeno zatvoreni za korisnike. Odluku o tome Knjižnica je dužna javno istaknuti.

Članak 11.

U svakoj knjižnici članu moraju biti dostupna Pravila Knjižnice te knjiga žalbe.

Članak 12.

Knjižnica je obvezatna štititi osobne podatke članova i koristiti se njima samo u svrhu za koju su prikupljeni. Podatke o posudbi građe, korisničke upite i sve ostale informacije vezane uz moguću identifikaciju člana Knjižnica će pohranjivati prema Zakonu o zaštiti osobnih podataka.

V. Stjecanje svojstva člana Knjižnice

Članak 13.

Pod uvjetima određenim ovim Pravilima, članom Knjižnice može postati svaki građanin Grada Vodica odnosno građanin Republike Hrvatske koji ima prebivalište ili boravište u Gradu Vodice.
Članom Knjižnice može postati i građanin koji nema prebivalište ili boravište u Gradu Vodice pod uvjetom da se u njemu školuje, da je u njemu zaposlen ili privremeno boravi kao posjetitelj, uz predočenje dokaza o tome.
Članom Knjižnice može postati i strani državljanin s prijavljenim boravištem u Gradu Vodice, odnosno uz predočenje dokaza o zaposlenosti ili školovanju u Gradu Vodice.

Članak 14.

Članstvo u Knjižnici stječe se upisom u Knjižnicu:
a) građani uz predočenje osobne iskaznice
b) studenti uz predočenje osobne iskaznice i indeksa
c) učenici srednjih škola uz predočenje osobne iskaznice ili osobne iskaznice svojih roditelja, odnosno udomitelja ili skrbnika
d) djeca do 14 godina uz predočenje osobne iskaznice roditelja, odnosno udomitelja ili skrbnika
e) pojedinci i grupe izvan spomenutih kategorija uz odobrenje ravnateljice Knjižnice
f) strani državljani uz predočenje putovnice i prijave boravka.

Članak 15.

Djeca do 14 godina upisuju se isključivo u Odjel za djecu i mlade.
Mladi od 15 do 17 godina upisuju se u Odjel za odrasle i u Odjel za djecu i mlade.
Odrasli korisnici upisuju se u Odjel za odrasle. U Odjel za djecu i mlade mogu se upisati samo oni odrasli korisnici kojima je knjižnična građa s tih odjela potrebna za stručni i znanstveni rad ili za zadovoljenje osobnih potreba.

Članak 16.

Član Knjižnice dobiva člansku iskaznicu.
Članska iskaznica je neprenosiva.
Član ne može imati dvije važeće članske iskaznice.

Članak 17.

Članovi Knjižnice mogu postati pojedine ustanove, tvrtke i sl., na temelju sporazuma zaključenog između Knjižnice i tih organizacija.

Članak 18.

Počasnim članom Knjižnice mogu postati ugledni znanstveni i javni djelatnici na prijedlog koordinatora odjela, a po odluci ravnatelja.

Članak 19.

Članstvo u Knjižnici vrijedi godinu dana od dana upisa.
Visinu članarine utvrđuje Ravnateljica.
Pravo na besplatan upis u Knjižnicu imaju osobe s invaliditetom te primatelji socijalne pomoći, uz predočenje odgovarajućeg dokumenta (članske iskaznice registriranih udruga ili potvrde nadležnih ustanova). Pravo na besplatan upis imaju i umirovljeni djelatnici Knjižnice.

Članak 20.

Obvezatni osobni podaci potrebni za stjecanje članstva koje Knjižnica prikuplja pri upisu navedeni su u obrascu Pristupnice

VI. Prava i dužnosti korisnika Knjižnice

Članak 21.

Član Knjižnice ima pravo:
- služiti se cjelokupnom knjižničnom građom i knjižničnim uslugama pod uvjetima utvrđenim ovim Pravilima
- biti obaviješten o knjižničnoj građi, knjižničnim uslugama i programima
- predlagati nabavu knjižnične građe
- predlagati poboljšanje knjižničnih usluga- rezervirati knjižničnu građu, prema odredbama ovih Pravila
- koristiti se računalnom opremom namijenjenom korisnicima, prema odredbama ovih Pravila
- žaliti se, prema odredbama ovih Pravila.

Članak 22.

Član koji smatra da je uskraćen u ostvarivanju svojih prava može u roku od 7 dana svoje primjedbe i žalbe uputiti ovim redoslijedom: informatoru, koordinatoru odjela ili ravnateljici Knjižnice, ili ih može zapisati u knjigu žalbe, primjedaba i prijedloga koja se nalazi na informacijskom pultu u knjižnici, odnosno u obrazac Pitanja i prijedlozi na mrežnim stranicama Knjižnice.
U svojoj žalbi član je obvezatan navesti svoje ime i prezime, članski broj, datum uskraćenosti u ostvarivanju svojih prava.
Na primjedbu ili žalbu Knjižnica će članu odgovoriti u pisanom obliku.

Članak 23.

Korisnik Knjižnice koji nije njezin član ima pravo:
- biti obaviješten o knjižničnoj građi
- biti obaviješten o knjižničnim uslugama
- sudjelovati u programima koje Knjižnica organizira, osim u redovitim animacijskim aktivnostima (npr. igraonice, pričaonice i dr.)
- jednokratno se koristiti knjižničnom građom u Knjižnici
- na pristup internetu, prema ovim Pravilima.

Članak 24.

Pri svakom dolasku u Knjižnicu član je dužan djelatniku Knjižnice predočiti svoju člansku iskaznicu.
Korisnik koji nije član Knjižnice dužan je djelatniku Knjižnice predati osobnu iskaznicu ili neki drugi identifikacijski dokument.

Članak 25.

Korisnici Knjižnice dužni su čuvati knjižničnu građu i opremu od bilo kakvog oštećenja ili gubitka.
Korisnik koji ošteti knjižničnu opremu, izgubi ili ošteti knjižničnu građu, dužan je Knjižnici nadoknaditi tu štetu, prema odredbama ovih Pravila.

Članak 26.

Član Knjižnice dužan je u roku od 15 dana usmeno ili pismeno javiti Knjižnici promjenu bilo kojeg od svojih osobnih podataka koje Knjižnica prikuplja pri upisu.

Članak 27.

Član Knjižnice koji izgubi iskaznicu dužan je u roku od 24 sata gubitak prijaviti, a odgovara za svu knjižničnu građu posuđenu do prijave gubitka. Umjesto izgubljene članske iskaznice izdaje se duplikat uz naplatu cijene troškova.

Članak 28.

Korisnici Knjižnice dužni su se ponašati u skladu s Kućnim redom Knjižnice, koji je sastavni dio ovih Pravila.
Svojim ponašanjem korisnici su dužni drugim korisnicima omogućiti nesmetano korištenje knjižničnim uslugama, knjižničnom građom i opremom, a djelatnicima Knjižnice omogućiti nesmetan rad.

VII. Načini i uvjeti korištenja knjižničnom građom, uslugama i opremom

Članak 29.

Član može posuditi knjižničnu građu na korištenje u Knjižnici i izvan Knjižnice. Zaštićena knjižnična građa koristi se samo u prostorima Knjižnice, po posebnim uvjetima.

Članak 30.

U Knjižnici član može odjedanput posuditi ukupno 3 naslova knjižnične građe, od čega najviše 2 naslova istovrsne knjižnične građe. Iznimno, uz odobrenje informativne službe, a ovisno o specifičnostima fonda moguća posudba i više od 3 naslova istovrsne građe.
Za potrebe stručnog i znanstvenog rada informator može članu odobriti posudbu više naslova istovrsne knjižnične građe.

Članak 31.

Član ne može istovremeno posuditi više jedinica knjižnične građe istog naslova.

Članak 32.

Rokovi posudbe za pojedine vrste knjižnične građe:
1. knjige (tiskane ili zvučne) - 21 dan; od 15. lipnja do 15. kolovoza građa se posuđuje na 42 dana
2. audiovizualna i elektronička građa te časopisi koji se posuđuju - 7 dana; od 15. lipnja do 15. kolovoza građa se posuđuje na 14 dana

Članak 33.

Osim rezervirane knjižnične građe i propisanih naslova školske lektire, posudba knjižnične građe može se produžiti samo za još jedan posudbeni rok, a nakon povrata tih jedinica knjižnične građe, član ne može toga dana posuditi isti naslov u Knjižnici.

Članak 34.

Korisnik može telefonski rezervirati bilo koju jedinicu knjižnične građe namijenjenu posudbi ili korištenju u prostorima Knjižnice ako se ta jedinica nalazi u knjižnici.
Rezervacija knjižnične građe vrijedi tri radna dana.
Knjižničnu građu koja je u posudbi član može rezervirati samo osobno u knjižnici, osim posuđenih propisanih naslova školske lektire, koje nije moguće rezervirati.

Članak 35.

Djeca do 14 godina, sa svojom članskom iskaznicom, koriste se knjižničnom građom i uslugama odjela za djecu. Iznimno, uz odobrenje informatora, djeca se mogu za osobne potrebe koristiti potrebnom knjižničnom građom i uslugama s drugih odjela. Uz dopuštenje roditelja, skrbnika ili udomitelja djeca se mogu koristiti i ostalom knjižničnom građom i uslugama iz drugih odjela.
Djeca se mogu koristiti internetom samo ako su pod nadzorom dežurnoga djelatnika.
Mladi od 15 do 17 godina, sa svojom članskom iskaznicom, koriste se knjižničnom građom i uslugama odjela za odrasle i odjela za mlade.
Sve obveze prema Knjižnici u ime korisnika do 18 godina starosti preuzima njegov roditelj, odnosno udomitelj ili skrbnik.
Odrasli korisnici, sa svojom članskom iskaznicom, koriste se knjižničnom građom i uslugama odjela za odrasle. Iznimno, uz odobrenje informatora, odrasli se mogu povremeno, za osobne potrebe, stručni i znanstveni rad, koristiti knjižničnom građom i uslugama s odjela za djecu i mlade.
Sve obveze prema Knjižnici proizišle iz ovih Pravila odrasli korisnici preuzimaju u svoje ime.
Redovite i posebne programe knjižnice organiziraju za sve dobne skupine i svi se korisnici njima mogu koristiti prema osobnom izboru, osim ako su pripremljeni za posebne, zatvorene skupine.
Ako je član spriječen, njegov roditelj, udomitelj ili skrbnik, odnosno ovlaštenik, može za njega posuditi knjižničnu građu, uz predočenje svoga identifikacijskog dokumenta, članske iskaznice člana za kojega posuđuje te fotokopije osobne iskaznice člana za kojeg posuđuje.

Članak 36.

Fizičke i pravne osobe mogu dobiti dozvolu za fotografiranje građe vlastitim fotoaparatom.
Radi zaštite knjižnične građe, Knjižnica ne dopušta reprografiranje (fotokopiranje, skeniranje i fotografiranje) građe iz posebnih zbirki.

Članak 37.

Član koji ne vrati na vrijeme knjižničnu građu, dužan je platiti zakasninu koja se zaračunava po jedinici knjižnične građe za svaki dan zakašnjenja.

Članak 38.

Članu koji ne vrati posuđenu knjižničnu građu ni nakon poslane pismene obavijesti Knjižnica onemogućuje posudbu. Knjižnica može pokrenuti sudski postupak radi povratka knjižnične građe i radi naknade štete.

Članak 39.

Pri posudbi član treba temeljito pregledati knjižničnu građu te odmah upozoriti djelatnika Knjižnice o bilo kakvim nedostacima ili oštećenjima. U suprotnom, rizik odgovornosti za naknadu štete utvrđene prilikom povrata knjižnične građe pada na njegov teret.

Članak 40.

Izabranu knjižničnu građu u slobodnom pristupu član je obvezatan zadužiti kod djelatnika Knjižnice.

Članak 41.

Članovi Knjižnice mogu se koristiti računalnom opremom:
- za pretraživanje knjižničnoga kataloga
- za pristup elektronički čitljivoj knjižničnoj građi
- za pretraživanje baza podataka
- za pristup internetu
- za uredske aplikacije.
Korisnici koji nisu članovi Knjižnice mogu se koristiti računalnom opremom:
- za pretraživanje knjižničnoga kataloga
- za pristup internetu.
Prednost pri korištenju računalnom opremom imaju članovi Knjižnice.

Članak 42.

Na računalnoj opremi korisnicima nije dopušteno:
- instaliranje dodatnih softvera i dodatnog hardvera
- mijenjanje izgleda osnovnog ekrana
- mijenjanje sustava datoteka na tvrdom disku
- pokretanje izvršnih datoteka koje traže instalaciju, a nisu vlasništvo Knjižnice
- korištenje bilo kojim e-mail klijentom (Outlook i sl.) za osobne potrebe.
Također nije dopušteno rastavljanje i oštećivanje računalne opreme.
Spremanje vlastitih datoteka i preuzimanje i spremanje datoteka s interneta moguće je samo na vlastitim medijima (CD, USB).

Članak 43.

Na računalnoj opremi nije dopušteno pretraživanje sadržaja na internetu koji na bilo koji način nisu u skladu sa zakonima Republike Hrvatske.

Članak 44.

Korištenje računalnom opremom za pojedine vrste poslova i kategorije korisnika može se naplaćivati i vremenski ograničiti, o čemu odluku donosi Ravnateljica Knjižnice.
Korištenje računalima namijenjenim isključivo pretraživanju knjižničnoga kataloga ne naplaćuje se.

Članak 45.

Ako Knjižnica u svom fondu nema građu potrebnu članu za njegov stručni i znanstveni rad, na njegov će mu zahtjev Knjižnica nastojati osigurati traženu građu međuknjižničnom posudbom, u skladu s pravilima međuknjižnične posudbe.

Članak 46.

Osobe izvan područja Grada Vodica koje ne mogu biti članovi Knjižnice, mogu dobiti knjižničnu građu Knjižnice na korištenje samo preko drugih knjižnica sustavom međuknjižnične posudbe, prema pravilima međuknjižnične posudbe.

Članak 47.

Pravne osobe mogu zatražiti da im Knjižnica odobri izlaganje svoje građe i izvan njezinih prostora.
Organizator izložbe dužan je najmanje 60 dana prije održavanja izložbe podnijeti ravnatelju Knjižnice pismeni zahtjev za posudbu građe s obrazloženjem.
Organizator izložbe treba udovoljiti uvjetima sigurnosti i drugim propisanim uvjetima te u dogovorenom roku trajanja izložbe vratiti posuđenu građu.

Članak 48.

Knjižnica omogućava televizijsko snimanje građe samo u svom prostoru, prema pravilima o korištenju knjižničnom građom, ukoliko ona ima svojstvo kulturnoga dobra (primjerice građa iz posebnih zbirki).
Sadržaj, termin i mjesto snimanja dogovaraju se s ravnateljicom Knjižnice uz pismeni zahtjev i obrazloženje.
Uz snimljenu građu, obvezatno je navesti izvor: puni naslov Knjižnice, zbirke i sl.

Članak 49.

Pravna osoba, nakladnik, može se pismenim zahtjevom ravnatelju Knjižnice obratiti sa zamolbom za korištenje građom radi ponovnog izdanja ili pretiska.
Knjižnica ima pravo tražiti naknadu za korištenje građom, odnosno tiskanu napomenu u ponovnom izdanju ili pretisku o izvorniku uz pravni naslov knjižnice, zbirke i sl.
Nakladnik je obvezatan svoje pravo objavljivanja autorskoga djela regulirati izdavačkim ugovorom te voditi računa o autorskom i nakladničkim imovinskim pravima.

Članak 50.

Nazahtjev pravne osobe, a u svrhu edukacije korisnika, organizira se stručno vođenje po knjižnicama.
Stručno vođenje dogovara se telefonski, pismeno ili osobno, najmanje dva tjedna prije planiranoga termina.
Skupina posjetitelja ne smije biti veća od 30 osoba.

VIII. Naknada štete učinjene Knjižnici

Članak 51.

Šteta učinjena na knjižničnoj građi može se nadoknaditi istim naslovom knjižnične građe ili novčanim iznosom. Koordinator ili voditelj knjižnice može iznimno odobriti da član nadoknadi štetu drugom knjižničnom građom.

Članak 52.

Iznos naknade za oštećenu ili izgubljenu knjižničnu građu određuje se u skladu s procijenjenom vrijednosti građe za Knjižnicu. Na knjižničnu građu ne obračunava se postotak godišnje amortizacije.

Članak 53.

Visinu naknade oštećene rijetke i vrijedne knjižnične građe ili građe koje u trenutku vraćanja odnosno naknade nema nat ržištu, utvrđuje povjerenstvo koje imenuje ravnateljica Knjižnice.

Članak 54.

Šteta koju korisnik napravi na knjižničnoj opremi ili inventaru nadoknađuje se u stvarnoj protuvrijednosti.

Članak 55.

Za materijalnu štetu koju učine maloljetni članovi Knjižnice odgovaraju njihovi roditelji, odnosno staratelji ili usvojitelji.

Članak 56.

Protiv odluke o naknadi štete član ima pravo podnijeti prigovor ravnateljici Knjižnice.
Odluka ravnateljice je konačna.

IX. Prestanak svojstva člana Knjižnice

Članak 57.

Članu Knjižnice prestaje svojstvo člana ako postupa protivno odredbama Pravila te na vlastiti zahtjev. Na osnovi prijedloga koordinatora Knjižnice, odluku o prestanku svojstva člana donosi ravnateljica Knjižnice.

X. Prijelazne i završne odredbe

Članak 58.

Ova Pravila mogu se izmijeniti po istom postupku po kome su i donesena.

Članak 59.

Za eventualne sporove vezane uz primjenu ovih Pravila nadležan je Općinski sud u Šibeniku.

Članak 60.

Autentična tumačenja ovih Pravila daje ravnateljica Knjižnice.

Članak 61.

Ova Pravila stupaju na snagu danom donošenja, a primijenjuju se od 1. rujna, 2013.godine.

Ravnateljica:

Sanja Radin-Mačukat, mag.bibl.

XI. Prilozi

 • Pristupnica za upis
 • Cjenik
 • Pravila međuknjižnične posudbe
 • Kućni red

 

PRISTUPNICA za upis / obnovu upisa u Gradsku knjižnicu Vodice

Ident člana (upisuje Knjižnica)                                                                                                                                            

Datum upisa /obnove (upisuje Knjižnica)                                                                                                                           

Vrsta člana (upisuje Knjižnica)                                                                                                                                          

Ime i  prezime                                                                                                                                                                 

Titula*                                                                                                                                                                                

Broj osobne iskaznice (za djecu broj osobne iskaznice roditelja)                                                                               

JMBG / OIB                                                                                                                                                                        

Dan, mjesec i godina rođenja                                                                                                                                       

Mjesto stanovanja                                                                                                                                                                          

Ulica i kućni broj                                                                                                                                                              

Telefon                                                                                 Mobitel                                                                              

E-mail                                                                   

Druga adresa (za studente i osobe s prijavljenim boravištem izvan Vodica):

Mjesto stanovanja                                                                                                                                                          

Ulica i kućni broj                                                                                                                                                              

Stanodavac                                                                                                                                                                       

Spol (molimo zaokružite)                                       M                                                                          Ž

Zanimanje (molimo zaokružite):   učenik     student    radnik      službenik                umirovljenik             slobodna zanimanja               ostali

Školska sprema (molimo zaokružite):

nezavršena osnovna škola   osnovna škola        srednja škola          viša škola                               visoka škola            magistar znanosti

doktor znanosti

*nije obvezatno

Vlastoručni potpis (kojim potvrđujem da sam upoznata/upoznat s pravima i obavezama člana prema Pravilima Gradske knjižnice Vodice, da su svi navedeni podaci točni te da iste dajem dobrovoljno)

Vodice,                                   godine.

CJENIK

 

1.    

Članarina jednogodišnja za odrasle

70,00 kn

2.    

Članarina tromjesečna (15.06.-15.09.) za odrasle

35,00 kn

3.    

Kolektivna godišnja članarina

40,00 kn

4.    

Studenti i umirovljenici

50,00 kn

5.    

Djeca i mladi do 18 godina

40,00 kn

6.    

Bebe do 24 mjeseca starosti

0,00 kn

7.    

Duplikat ili zamjena članske iskaznice

20,00 kn

8.    

Zakasnina po danu i knjizi

0,50 kn

9.    

Zakasnina za CD i DVD po danu i primjerku

4,00 kn

10. 

Rezervacija – obavijest telefonom

4,00 kn

11. 

Rezervacija – obavijest e-poštom

0,00 kn

12. 

Pretraživanje interneta za članove Knjižnice  - 1/2 sata jedanput dnevno  

0,00 kn

13. 

Pretraživanje interneta za članove Knjižnice  - 1/2 sata  

2,50 kn

14. 

Pretraživanje interneta za korisnike koji nisu članovi Knjižnice - 1/2 sata  

5,00 kn

15. 

Uništeni bar kod na knjižničnoj građi

0,00 kn

16. 

Naknada za jednokratno korištenje građe

6,00 kn

17.

Naknada za korištenje jednog primjerka građe u čitaonici

2,00 kn

18. 

Naknada za korištenje više primjeraka građe u čitaonici

6,00 kn

19. 

Međuknjižnična posudba (manipulativni troškovi)

6,00 kn

20. 

Međuknjižnična posudba (stvarni troškovi HP-a)

 

21. 

Naknada za izgubljeni CD-a ili DVD-a

50,00 kn

22. 

Naknada za oštećenu kutiju CD-a ili DVD-a

5,00 kn

23. 

Naknada za obavijest o prekoračenju roka posudbe

4,50 kn

24.

Naknada za izgubljenu ili oštećenu knjigu

100,00 kn

25. 

Naknada za preuzimanje knjižnične građe po ovlaštenoj osobi

30,00 kn

26. 

Korištenje multimedijalne dvorane uz upotrebu IT opreme po satu

200,00 kn

27. 

Korištenje multimedijalne dvorane bez opreme

100,00 kn

 

 

PRAVILA MEĐUKNJIŽNIČNE POSUDBE

Međuknjižnična posudba je usluga kojom se iz knjižnica u zemlji pribavlja knjižnična građa koju ne posjeduju Gradska knjižnica Vodice za članove Knjižnice radi njihova znanstvenoga i stručnoga rada ili usavršavanja.
Također, članovima drugih knjižnica u zemlji omogućuje se posudba knjiga i kopiranje članaka iz fondova Knjižnice.
Međuknjižničnu posudbu građe iz inozemstva obavlja Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu.
Od međuknjižnične posudbe izuzima se građa koja se inače ne posuđuje izvan prostora Knjižnice ili se ne reprografira, kao što su stare i rijetke knjige, referentne publikacije, pojedinačni brojevi časopisa i neknjižna građa.
Također, međuknjižničnom posudbom iz Knjižnice nije moguće posuditi beletristiku, osim za potrebe stručnoga ili znanstvenoga rada.
Međuknjižničnu posudbu za potrebe članova obavlja Gradska knjižnica Vodice. Građa dobavljena međuknjižničnom posudbom može se koristiti samo u Čitaonici.
Građa posuđena drugoj knjižnici smije se koristiti samo u njezinim prostorima te ona odgovara za tu građu.
Fotokopije članaka ostaju u vlasništvu naručitelja, koji je dužan zatraženom kopijom koristiti se samo u svrhu znanstvenoga odnosno stručnoga rada.
Prije podnošenja zahtjeva za međuknjižničnom posudbom potrebno je provjeriti nalazi li se tražena jedinica građe u fondu Knjižnice, odnosno koja knjižnica izvan Vodica posjeduje željenu građu.
Narudžbu za posudbu korisnik ispunjava na posebnom obrascu, a građu naručuje knjižnica u tiskanom ili elektroničkom obliku.
Zahtjevi za posudbu knjiga ili kopije članaka trebaju sadržavati sljedeće podatke:
Za knjigu:
1. Autor ili urednik
2. Naslov
3. Mjesto izdanja, izdavač, god. izd.
4. ISBN (ako je poznat)
Za članak:
1. Naslov časopisa (puni)
2. God., vol., br., str. (od-do)
3. Autor članka
4. Naslov članka
5. ISSN (ako je poznat)

Osim podataka o traženoj jedinici, potrebno je navesti i osobne podatke naručitelja: ime i prezime, adresu, telefon (kućni i na poslu), adresu elektroničke pošte te broj članske iskaznice.

Rok posudbe građe iz Knjižnice jest 21 dan, a rok posudbe građe iz drugih knjižnica ovisi o pravilima i rokovima posudbe knjižnice iz koje je građa posuđena. Knjižnica može odrediti i kraći rok posudbe.

Međuknjižnična posudba i dostava unutar Hrvatske ostvaruje uz naknadu za manipulativne troškove i stvarne troškove HP-a prema Cjeniku.

 

 

KUĆNI RED

 1. Kućni red sastavni je dio Pravila Gradske knjižnice Vodice.
 2. Građa i usluge koriste se u uredovno radno vrijeme Knjižnice u skladu s Pravilima Gradske knjižnice Vodice.
 3. Na zahtjev dežurnog djelatnika, korisnik je dužan pokazati predmete koje unosi u Knjižnicu ili iznosi iz Knjižnice.
 4. Dopušteno je unositi vlastita prijenosna računala, a korisnik ih je dužan prijaviti prema propisima Pravila Gradske knjižnice Vodice.
 5. Član Knjižnice dužan je pri ulasku u Knjižnicu predočiti svoju člansku iskaznic u informatoru.
 6. Korisnik koji nije član Knjižnice dužan je pri ulasku u Knjižnicu predočiti svoj identifikacijski dokument informatoru.
 7. U prostorima Knjižnice nije dopušteno:
  • svojim ponašanjem ometati druge korisnike i knjižnične djelatnike u njihovu radu
  • unositi i konzumirati hranu i piće
  • zadržavati se na mjestima namijenjenim službenoj uporabi te se koristiti računalima namijenjenim djelatnicima Knjižnice
  • iznositi nezaduženu knjižničnu građu
  • iznositi knjižničnu građu iz čitaonice
  • oštećivati knjižničnu građu, opremu, inventar i prostorije
  • dovoditi životinje, osim pasa vodiča
  • pušiti, osim ako postoji prostor označen i određen za to.
 8. U čitaonicama i drugim korisničkim prostorima Knjižnice mobiteli moraju biti ugašeni.

Na korisnika koji postupa protivno odredbama ovih stavaka primijenit će se odredbe članka 51.54. i 57. Pravila Gradske knjižnice Vodice, a dežurni djelatnik može takvom članu privremeno oduzeti člansku iskaznicu.

Anketa

Sviđaju li Vam se naše nove mrežne stranice?

Radno vrijeme

Radno vrijeme

Ponedjeljak - petak 08:00 - 19:00

Subota 08:00 - 12:00

Nedjelja Zatvoreno

Kontakt

Obala Vladimira Nazora 4


+385 (0)22 442 095


Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.


Facebook