Javni natječaj za prijam u službu u Gradskoj knjižnici Vodice na radno mjesto čistač (1 izvršitelj, m/ž) na određeno nepuno radno vrijeme

Klasa: 112-01/20-01/02
UrBroj: 2182/04-8-2-1-01-20-1
Vodice, 28.01.2020.

Na temelju članka 18. Statuta Gradske knjižnice Vodice (Klasa: 012-03/19-01/01, UrBr.: 2182/04-8-2-1-07-19-1, od 23.05.2019) ravnateljica dana 28.01.2020. objavljuje

JAVNI NATJEČAJ

za prijam u službu u Gradskoj knjižnici Vodice, na radno mjesto čistač (1 izvršitelj, m/ž) na određeno nepuno radno vrijeme

 

Kandidati trebaju ispunjavati sljedeće uvjete:
    - niža stručna sprema / završena osnovna škola

Opis poslova:
    - održavanje čistoće radnih prostora, prostora za korisnike i inventara
    - čišćenje skladišnog prostora, knjiga i periodike na policama
    - održavanje tehničkih pomagala za čišćenje
    - po potrebi obavljanje poslova kurira
    - ostali poslovi po zaduženju ravnateljice.

Uz prijavu je potrebno priložiti sljedeće preslike dokumenata:
    - životopis,
    - dokaz o državljanstvu (domovnica ili osobna iskaznica)
    - dokaz o stručnoj spremi (svjedodžba)
    - uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne stariji od 30 dana od dana objave natječaja)

Radni odnos u Gradskoj knjižnici Vodice za radno mjesto čistača zasniva se na određeno, nepuno radno vrijeme od dvadeset sati tjedno. Probni rok i uvjeti te opis poslova dostupni su na stranicama Gradske knjižnice Vodice unutar Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada (Klasa: 012-04/19-01/02, UrBroj: 2182/04-8-2-1-19-1, od 10.09.2019.) http://gkv.hr.
Odabrani kandidat dužan je prije sklapanja ugovora o radu dostaviti originalne dokumente.
Na javni natječaj (u daljnjem tekstu: natječaj) mogu se ravnopravno prijaviti osobe oba spola, a izrazi koji se koriste u ovom natječaju za osobe u muškom rodu uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.
Prije donošenja odluke o odabiru, kandidati prijavljeni na natječaj čije su prijave uredne i koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja bit će pozvani na razgovor.
Ako kandidat ne pristupi ili se ne odazove razgovoru, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.
Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi kandidat ostvario to pravo dužan je u prijavi priložiti svu potrebnu dokumentaciju propisanu zakonom kojom to potvrđuje, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je razvidno spomenuto pravo te dokaz da je nezaposlen.
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom natječaju.
Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti izabrani kandidat dostavlja prije donošenja rješenja o prijmu u službu.
U prijavi na javni natječaj navode se i podaci podnositelja prijave (ime i prezime, adresa prebivališta, broj telefona, adresa e-pošte, isključivo za potrebe natječajnog postupka).
Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta, dostavljaju se u roku od 8 dana od objave natječaja na adresu: Gradska knjižnica Vodice, Obala Vladimira Nazora 4, 22211 Vodice, s naznakom „ Javni natječaj".
Prijavom na natječaj, kandidat daje privolu da se svi njegovi osobni podaci sadržani u natječajnoj dokumentaciji prikupljaju i obrađuju u svrhu provedbe natječaja u skladu s propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka posebno Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27.travnja 2016. o zaštiti pojedinca u vezi s obradom podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka).
Obrazac privole objavljen je uz natječaj na mrežnoj stranici Gradske knjižnice Vodice www.gkv.hr. (Obrazac_za_privolu.docx)

Ravnateljica zadržava pravo poništenja Javnog natječaja.
Nepravovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane niti će podnositelji nepotpunih prijava biti pozvani na dopunu prijave.
Podnositelji prijava koji ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja o tome će biti obaviješteni pismeno.
Ovaj Javni natječaj objavljuje se na web stranici i oglasnoj ploči Gradske knjižnice Vodice i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

Ravnateljica:
Sanja Radin-Mačukat, mag.bibl.

Dostaviti:
1. Hrvatski zavod za zapošljavanje – Ispostava Vodice (e-mail)
2. Web stranica Gradske knjižnice Vodice
3. Oglasna ploča Gradska knjižnica Vodice
4. Arhiva 

 

Ovjerena verzija Natječaja za radno mjesto čistač

Anketa

Koliko knjiga (prosječno) pročitate u jednoj godini?
 • Više od 50 knjiga
  19.23%
 • 20 do 50 knjiga
  30.77%
 • 10 do 20 knjiga
  11.54%
 • 1 do 10 knjiga
  30.77%
 • ne čitam
  7.69%

Radno vrijeme

Radno vrijeme

ponedjeljak - petak 08:00 - 19:00

subota 08:00 - 12:00

Nedjelja, blagdani, Badnjak i Silvestrovo - Zatvoreno

Kontakt

Obala Vladimira Nazora 4


+385 (0)22 442 095


Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.


Facebook