Obavijesti

1484064 1438384983059691 1911414042 O  Copy

Klasa: 112-01/21-01/01

Ur.broj: 2182/04-8-2-1-21-3

Vodice, 21. 01. 2021.

 

POZIV NA RAZGOVOR (INTERVJU)

 

    Na temelju Javnog natječaja za izbor čistača (m/ž) na neodređeno nepuno radno vrijeme KLASA: 112-01/21-01/01, UR.BROJ: 2182/04-8-2-1-01-21-1 od 08. siječnja 2021. godine, objavljenog na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, oglasnoj ploči i web stranici Gradske knjižnice Vodice, Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja dana 21. siječnja 2021. godine objavljuje Poziv na razgovor (intervju), koji će se održati u prostorijama Gradske knjižnice Vodice, Obala Vladimira Nazora 4, dana:

25. siječnja 2021. godine, s početkom u 09,30 sati.

 

    Na temelju pristiglih prijava na Javni natječaj za radno mjesto čistača/ice na neodređeno nepuno radno vrijeme, utvrđen je popis kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja:

Marijana Cukrov

Susanna Cukrov

Nediljka Fržop

Barbara Popov

Razgovor s kandidatima provodi Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja odabrano od strane Ravnateljice Gradske knjižnice Vodice.

Smatra se da je kandidat, ukoliko ne pristupi razgovoru (intervjuu), povukao prijavu na Javni natječaj i više se ne smatra kandidatom.

Po dolasku na razgovor (intervju) od kandidata će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće isprave u svrhu utvrđivanja identiteta, te ukoliko kandidat ne može dokazati identitet ne može pristupiti razgovoru (intervjuu).

Intervju

Intervju se provodi samo s kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja.

Intervju se provodi osobnim razgovorom Povjerenstva za provedbu javnog natječaja sa svakim pojedinim kandidatom ponaosob.

Svaki intervju se boduje bodovima od 1 do 10, na način da svaki član povjerenstva boduje kandidata, od 1 do 10, te se zbroj njihovih bodova dijeli s brojem članova povjerenstva, i dobiveni iznos čini (prosjek) bodovne ocjene (na dvije decimale). Ukoliko je prosjek bodovne ocjene 0,50 ili prelazi 0,50 onda se broj dodijeljenih bodova zaokružuje na veći broj (npr. 6,50 ili 6,55 se zaokružuje na 7 bodova), a ukoliko je manji od 0,50 onda se dodijeljeni bodovi zaokružuju na manji broj (npr. 6,49 zaokružuje se na 6 bodova).

Povjerenstvo za provedbu natječaja kroz intervju s kandidatima utvrđuje interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad u Gradskoj knjižnici odnosno za obavljanje poslova određenog radnog mjesta.

Rang lista

Nakon provedenog razgovora (intervjua) kandidata Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja utvrđuje rang-listu kandidata prema broju ostvarenih bodova.

Na temelju rang liste i prijedloga Povjerenstva za provedbu javnog natječaja Ravnateljica Gradske knjižnice Vodice donosi Odluku o izboru kandidata.

Odluka o izboru kandidata po Javnom natječaju objavit će se na oglasnoj ploči i Web stranici Gradske knjižnice Vodice. Ista će se dostaviti kandidatima pismenim putem.

Protiv Odluke o izboru po Javnom natječaju nezadovoljni kandidat može pokrenuti upravni spor.

 

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja

Martina Tabula, predsjednica Komisije

Gkv

Na temelju članaka 40. i 41. Zakona o ustanovama („Narodne novine“, broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19), članka 20. Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti („Narodne novine“ broj 17/19 i 98/19), članka 20. stavka 5. Statuta Gradske knjižnice Vodice (KLASA: 012-03/19-01/02, URBROJ:2182/04-8-2-1-07-19-1 od 23.05.2019. godine i KLASA: 012-03/19-01/03, URBROJ: 2182/04-8-2-1-01-20-2 od 25.07.2020. godine) i članka 2. stavka 1. alineja 1. Rješenja o imenovanju Povjerenstva za provedbu postupka javnog natječaja za imenovanje ravnatelja/ice Gradske knjižnice Vodice („Službeni glasnik Grada Vodica“ broj 9/20) Povjerenstvo za provedbu postupka javnog natječaja za imenovanje ravnatelja/ice Gradske knjižnice Vodice raspisuje

 

JAVNI NATJEČAJ
za imenovanje ravnatelja/ice Gradske knjižnice Vodice

 

                Za ravnatelja Gradske knjižnice Vodice na temelju predloženog četverogodišnjeg plana rada može biti imenovana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:

- ima završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili s njim izjednačen studij,
- ima položen stručni knjižničarski ispit,
- ima najmanje pet godina rada u knjižnici
- odlikuje se stručnim radnim i organizacijskim sposobnostima

 

Kandidati na natječaj dužni su dostaviti:

- prijavu na natječaj (obvezno sadrži: ime i prezime podnositelja prijave, adresu, broj telefona ili mobitela, adresu elektroničke pošte, te vlastoručni potpis podnositelja prijave)
- životopis,
- prijedlog četverogodišnjeg plana rada knjižnice
- dokaz o stručnoj spremi (diploma)
- preslik osobne iskaznice
- uvjerenje o položenom stručnom knjižničarskom ispitu ili dokaz o tome da je osoba oslobođena polaganja stručnog knjižničarskog ispita na temelju zakona kojima je uređivana knjižnična djelatnost,
- dokaz o dosadašnjem radnom iskustvu (potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),
- potvrdu poslodavca ili drugi odgovarajući dokument (ugovor o radu, rješenje i sl.) o najmanje 5 godina rada ostvarenom u knjižnici,

              Dokazi se prilažu u izvorniku ili presliku koji ne moraju biti ovjereni, u kojem slučaju će izabrani kandidat prije donošenja Rješenja o imenovanju predočiti izvornike.

              Ravnatelja/icu imenuje Gradsko vijeće Grada Vodica na mandat od četiri godine i može biti ponovno imenovan/a.

              Sukladno članku 20. stavku 11. Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti položen stručni knjižničarski ispit ima i osoba koja je oslobođena polaganja stručnog knjižničarskog ispita na temelju zakona kojima je uređivana knjižnična djelatnost.

              Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“, broj 82/08 i 69/17) na javni natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

              Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji („Narodne novine“, 121/17 i 98/19) dužan je dostaviti sve dokaze iz članka 103. citiranog Zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja objavljeni su na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-u-drzavnoj-sluzbi/moglo-bi-vas-zanimati/15-kako-se-ostvaruje-pravo-prednosti-pri-zaposljavanju-prema-zakonu-o-hrvatskim-braniteljima-iz-domovinskog-rata-i-clanovima-njihovih-obitelji/2166
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, 157/13, 152/14 i 39/18) dužan je uz dokaz o invaliditetu, dostaviti i dokaz o načinu prestanka radnog odnosa kod posljednjeg poslodavca;
Kandidat koji se poziva na pravo prednost pri zapošljavanju sukladno odredbi članka 48.f. Zakona o zaštiti civilnih i vojnih invalida rata („Narodne novine“, 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 02/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19) dužan je uz dokaz o invaliditetu, dostaviti i dokaz o načinu prestanka radnog odnosa kod posljednjeg poslodavca;

              Povjerenstvo za provedbu postupka javnog natječaja za imenovanje ravnatelja/ice Gradske knjižnice Vodice provjerava urednost natječajne dokumentacije, provodi intervju s kandidatima, ocjenjuje kandidate na intervjuu, ocjenjuje predložene četverogodišnje programe rada i dostavlja sve prijave kandidata Gradskom vijeću Grada Vodica na odlučivanje.
              Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom javnom natječaju.
              Prijavom na javni natječaj kandidati su suglasni da se njihovo ime i prezime objavi u pozivu na intervju, te da se cjelokupni natječajni materijal dostavi Gradskom vijeću Grada Vodica.
              Nepravodobne i nepotpune prijave na natječaj neće se razmatrati, niti će podnositelji nepotpunih prijava biti pozvani na dopunu prijave.
             Urednom i potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom javnom natječaju.
             Podnositelji čija prijava nije pravodobna, potpuna ili koji ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja o tome će biti obaviješteni pismeno, te neće biti pozvani na intervju.
             Svi kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja te čije prijave budu pravodobne i potpune biti će pozvani na intervju .
             Na web-stranici Gradske knjižice Vodice biti će objavljeno vrijeme i mjesto održavanja intervjua najmanje 5 dana prije održavanja.
               Ako kandidat ne pristupi intervjuu, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.
               Natječaj će se objaviti u „Narodnim novinama“ i mrežnoj stranici Gradske knjižnice Vodice.
               Prijave na natječaj podnose se na adresu: Grad Vodice, Ive Čače 8, 22211 Vodice, s naznakom: »Prijava na natječaj za ravnatelja Gradske knjižnice Vodice«, u roku od 15 dana od dana objave Natječaja u „Narodnim novinama“.
              Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

KLASA:112-03/20-01/02
URBROJ: 2182/04-03/03-20-3
U Vodicama, 30. prosinca 2020. godine

 PREDSJEDNIK POVJERENSTVA
Ivana Skočić, dipl. tur. kom.

 Dostaviti:
1. Gradska knjižnica Vodice
2. Narodne novine
3. Predsjednik Gradskog vijeća Grada Vodica

 

Natječaj je objavljen u NN 2/2021 8. siječnja 2021 godine.

1484064 1438384983059691 1911414042 O

Klasa: 112-01/21-01/01

UrBroj: 2182/04-8-2-1-01-21-1

Na temelju članka 18. Statuta Gradske knjižnice Vodice (Klasa: 012-03/19-01/02, UrBr.: 2182/04-8-2-1-07-19-1 OD 23.05.2019) i Statutarne Odluke o izmjeni Statuta Gradske knjižnice Vodice, članka 28. i 29. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada (Klasa: 012-04/19-01/02; UrBroj: 2182/04-8-2-1-01-19-1, od 10.09.2019.) ravnateljica dana 08.01.2021. objavljuje

JAVNI NATJEČAJ

 

za prijam u službu u Gradskoj knjižnici Vodice, na radno mjesto čistač (1 izvršitelj, m/ž) na neodređeno nepuno radno vrijeme uz probni rad od mjesec dana

 

Kandidati trebaju ispunjavati sljedeće uvjete:

 • niža stručna sprema / završena osnovna škola

Opis poslova:

 • održavanje čistoće radnih prostora, prostora za korisnike i inventara
 • čišćenje skladišnog prostora, knjiga i periodike na policama
 • održavanje tehničkih pomagala za čišćenje
 • po potrebi obavljanje poslova kurira
 • ostali poslovi po zaduženju ravnatelja.

Uz prijavu je potrebno priložiti sljedeće preslike dokumenata:

 • životopis,
 • dokaz o državljanstvu (domovnica ili osobna iskaznica)
 • dokaz o stručnoj spremi (svjedodžba)
 • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne stariji od 30 dana od dana objave natječaja)

Radni odnos u Gradskoj knjižnici Vodice za radno mjesto čistača zasniva se na neodređeno, nepuno radno vrijeme od dvadeset sati tjedno, uz obvezni probni rok od mjesec dana. Odabrani kandidat dužan je prije sklapanja ugovora o radu dostaviti originalne dokumente.

Na javni natječaj (u daljnjem tekstu: natječaj) mogu se ravnopravno prijaviti osobe oba spola, a izrazi koji se koriste u ovom natječaju za osobe u muškom rodu uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.

Prije donošenja odluke o odabiru, kandidati prijavljeni na natječaj čije su prijave uredne i koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja bit će pozvani na razgovor.

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji („Narodne novine“, 121/17 i 98/19) dužan je dostaviti sve dokaze iz članka 103. citiranog Zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja objavljeni su na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-u-drzavnoj-sluzbi/moglo-bi-vas-zanimati/15-kako-se-ostvaruje-pravo-prednosti-pri-zaposljavanju-prema-zakonu-o-hrvatskim-braniteljima-iz-domovinskog-rata-i-clanovima-njihovih-obitelji/2166

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, 157/13, 152/14 i 39/18) dužan je uz dokaz o invaliditetu, dostaviti i dokaz o načinu prestanka radnog odnosa kod posljednjeg poslodavca;

Kandidat koji se poziva na pravo prednost pri zapošljavanju sukladno odredbi članka 48.f. Zakona o zaštiti civilnih i vojnih invalida rata („Narodne novine“, 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 02/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19) dužan je uz dokaz o invaliditetu, dostaviti i dokaz o načinu prestanka radnog odnosa kod posljednjeg poslodavca;

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom natječaju.

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti izabrani kandidat dostavlja prije donošenja rješenja o prijmu u službu.

U prijavi na javni natječaj navode se i podaci podnositelja prijave (ime i prezime, adresa prebivališta, broj telefona, adresa e-pošte, isključivo za potrebe natječajnog postupka).

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta, dostavljaju se u roku od 8 dana od objave natječaja na adresu: Gradska knjižnica Vodice, Obala Vladimira Nazora 4, 22211 Vodice, s naznakom „ Javni natječaj“.

Ravnateljica zadržava pravo poništenja Javnog natječaja.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane niti će podnositelji nepotpunih prijava biti pozvani na dopunu prijave.

Podnositelji prijava koji ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja o tome će biti obaviješteni pismeno.

Ovaj Javni natječaj objavljuje se na web stranici i oglasnoj ploči Gradske knjižnice Vodice i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

Ravnateljica:

Sanja Radin-Mačukat, mag.bibl.

 

Dostaviti:

 • Hrvatski zavod za zapošljavanje – Ispostava Vodice (e-mail)
 • Web stranica Gradske knjižnice Vodice
 • Oglasna ploča Gradska knjižnica Vodice
 • Arhiva

                                                                                        

1383664

Pozivamo sve osobe iz područja pogođena potresom (građane Sisačko-moslovačke županije) koji privremeno borave na području Grada Vodice da se besplatno učlane u Gradsku knjižnicu Vodice. Članstvo uključuje posubu knjiga, korištenje računala, a imamo i društvene igre i igračke za djecu. Veselimo se susretu!

Klasa: 012-04/20-01/02
UrBROJ: 2182/04-8-2-1-01-21-1
Vodice, 07.01.2021.

Na temelju članka 18. Statuta Gradske knjižnice Vodice (KLASA: 012-03/19-01/02, URBROJ: 2182/04-8-2-1-07-19-1, od 23.05.2019. godine) i Statutarne Odluke o izmjeni Statuta Gradske knjižnice Vodice (KLASA: 012-03/19-01/03, URBROJ: 2182/04-8-2-1-01-20-2, od 25.07.2020.), članka 1. Pravilnika o pružanju usluga i uvjetima korištenja knjižnične građe u Gradskoj knjižnici Vodice (Klasa: 012-04/20-01/02; UrBroj: 2182/04-8-2-1-01-20-1, od 17.11.2020.) Ravnateljica dana 07.01.2021., donosi

O D L U K U

o besplatnom članstvu za korisnike iz područja pogođena potresom

Članak 1.
Besplatno članstvo za korisnike područja pogođena potresom odnosi se na građane Sisačko-moslovačke županije koji privremeno borave na području Grada Vodice.

Članak 2.
Besplatno članstvo vrijedi od 07.01.2021 i trajat će 90 (devedeset) dana.

Članak 3.
Ova odluka objavljena je na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Gradske knjižnice Vodice www.gkv.hr te stupa na snagu danom donošenja.

Ravnateljica
Sanja Radin-Mačukat, mag.bibl.

Dostaviti:
1. Odjelima Gradske knjižnice
2. Knjižničarima
3. Arhiva, ovdje

Natpis iznad knjižnice

      Poštovani članovi Knjižnice i korisnici usluga, od 01.12.2020. godine na snazi je izmijenjen Cjenik Gradske knjižnice Vodice. 

C J E N I K

 

Godišnja članarina / Matični član obiteljskog članstva

80,00 kn

Tromjesečna članarina

40,00 kn

Studenti, umirovljenici i osobe iznad 65 godina

40,00 kn

Djeca i mladi do 18 godina

40,00 kn

Djeca do 2 godine

0,00 kn

Duplikat ili zamjena članske iskaznice

20,00 kn

Zakasnina po danu i knjizi

0,50 kn

Rezervacija - obavijest telefonom

4,00 kn

Rezervacija - obavijest e-poštom

0,00 kn

Pretraživanje interneta za članove Knjižnice - 1/2 sata jedanput dnevno

0,00 kn

Pretraživanje interneta za članove Knjižnice - 1/2 sata

2,50 kn

Pretraživanje interneta za korisnike koji nisu članovi Knjižnice - 1/2 sata

5,00 kn

Međuknjižnična posudba

30,00 kn

   

Naknada za izgubljenu ili oštećenu knjigu

100,00 kn

Računalni ispis A4 c/b

0,50 kn

Računalni ispis A4 boja

1,00 kn

Korištenje prostorija uz korištenje IT opreme po satu

200,00 kn

Korištenje prostorija bez korištenja IT opreme po satu

100,00 kn

 

Korištenje prostorija za djecu i/ili umirovljenike na upit odobravamo popust od 50%.

Plakat za kampanju "I ja želim čitati"

Prije pet godina pokrenuta je Nacionalna kampanja za osobe s teškoćama u čitanju i disleksijom pod nazivom „I ja želim čitati“. S ponosom ističemo da je projekt Gradske knjižnice Vodice „Brnistra: rano otkrivanje jezičnih i govornih smetnji kod djece“ bio preteča te nacionalne kampanje. Ako želite saznati kako je proteklo tih prvih pet godina možete u ponedjeljak poslušati emisiju Drugog programa Hrvatskog radija „Jedan na jedan“ u kojoj će voditeli i urednik Hrvoje Antonio Belamarić razgovarati sa voditeljicom Kampanje Željkom Miščin i logopedinjom Majom Peretić. Početak emisije je u 18 sati.

Mate

Poštovani, kako bismo što bolje ispoštovali propisane mjere Stožera civilne zaštite Republike, među ostalim i one koje se odnose na ograničavanje broja okupljenih na nekom od događaja u zatvorenim javnim prostorima, molimo sve one koji će dolaziti na naša događanja da nam se prethodno najave putem facebook-a, mejlom na adresu Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ili telefonom na broj 022/442-095, kako bismo izbjegli da broj prisutnih bude veći od propisanih dvadeset. Dužni smo pristigle i popisati, a popis čuvati najmanje 14 dana zbog lakšeg utvrđivanja kontakata u slučaju da se ispostavi da je netko pozitivan na testiranju prisutnosti virusa COVID-19. Svi posjetitelji dužni su na ulazu dezinficirati ruke, a odrasli moraju obavezno nositi zaštitne maske. Ova obavijest odnosi se i na Pričaonice i Čičaonice. Hvala na suradnji i razumijevanju!

Dezinficiranje prostorija

Poštovani, u skladu s Odlukom Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske dužni smo ispoštovati propisane mjere i preporuke radi sprječavanja prijenosa bolesti COVID-19. Među ostalim, do daljnjeg će Gradska knjižnica Vodice svakodnevno imati jednosatnu dezinfekciju prostorija i opreme za rad. Stoga će u periodu od 13 do 14 sati, u terminu predviđenom za dezinficiranje, Knjižnica biti zatvorena. Što se tiče ostalih mjera, molimo sve članove i posjetitelje Knjižnice da prilikom ulaska u zgradu i nadalje, kao i do sada, dezinficiraju ruke i stave zaštitnu masku. Hvala na razumijevanju.

Najava Mjeseca hrvatske knjige

U tjednima koji slijede, u sklopu programa kojim ćemo obilježiti Mjesec hrvatske knjige, Gradska knjižnica Vodice ugostit će troje mladih kreativaca. To su slikarica Anita Franin-Pečarica, putopisac Goran Blažević i glumac i kvizaš Grgo Birin. Anita će nam se predstaviti izložbom "Žene sa skrivenim očima, Goran će pričati o svom pješačenju najvećom pustinjom Saudijske Arabije, a Grgo će provjeriti znanje pub kvizaša iz područja ekologije (u filmu, književnosti, kulinarstvu,...). Ekologijom ćemo se baviti i kroz pričaonice, a Tihomir Tikulin-Tico održat će i drugi dio radionice crtanja stripova. Bit će za svakog ponešto...

 

 

Goran Blaevi

Najava Čičaonica i Pričaonica za djecu

Draga djeco (i dragi roditelji), ako ste se zaželjeli druženja na Dječjem odjelu naše i vaše knjižnice, onda imamo dobru vijest za vas. Od sutra (četvrtak, 01.10.) startamo sa druženjima najmlađih (djeca do treće godine) na Čičaonicama, a od utorka (06.10.) i sa Pričaonicama koje smo namijenili djeci od 4 do 6 godina. Čičaonice će se održavati svakog drugog četvrtka, počevši od sutrašnjeg, a Pričaonice svakog utorka s početkom u 17 i 30. Vidimo se!

Najava Radionice stripa

Poštovani, pozivamo sve zainteresirane za sudjelovanje u „Stripaonici“ (radionica stripa) da nam se jave narednih dana telefonom na broj 022/442-095, mejlom na adresu Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ili osobno u Knjižnici. Broj mjesta je ograničen (do 15), a u radionici koja će se održavati na Odjelu za mlade mogu sudjelovati sve dobne skupine od 11 do 111 godina.

Voditelj radionice je Tihomir Tikulin-Tico, umjetnik rođen 1971. u Berlinu. Tihomir je djetinjstvo je proveo u Vodicama u kojima je završio osnovnu školu. Studirao je na Likovnoj akademiji u Zagrebu. Objavljuje ilustracije i stripove za djecu i odrasle u domaćim i inozemnim časopisima. Urednik je strip-fanzina Endem (izašlo je 37 brojeva). Suorganizator je, a u početku i umjetnički direktor Festivala stripa Crtani romani šou. Kao voditelj strip-radionica (Studentski centar Zagreb, Makarski strip festival) sudjelovao je u programu Ruksak pun kulture. Postavlja izložbe stripa, te radi na restauraciji starih stripova.
Radionica je dio Programa kojim se obilježava Mjesec hrvatske knjige. Financijski ju je potpomoglo Ministarstvo kulture, a za sudionike je besplatno. Održavat će se u više ciklusa. Prvi će trajati od 5. do 7. listopada. Vidimo se!!!
Bbokmobil

Knjižara na kotačima Maje Klarić stiže i u Vodice. :-) Razgledajte je na predivnoj livadi u dvorištu „Inženjerove“ kuće koja se nalazi u neposrednoj blizini Gradske knjižnice Vodice. Dođite na druženje i kavu sa Majom, sjajnom šibenskom putopjesnikinjom i prevoditeljicom. Možete ju pitati sve što vas zanima o njenim putovanjima, poeziji, prevoditeljskom i uredničkom poslu, izdavaštvu,… Povedite sa sobom i najmlađe jer će zasigurno i oni, poput vas, uživati u razgledavanju šarenog Majinog bookmobila kojim ona putuje Hrvatskom. Početak druženja je u 16 sati. Vidimo se! :-)

Knjige

Klasa: 115-01/20-01/02
UrBROJ: 2182/04-8-2-1-01-20-1
Vodice, 31.08.2020.

Pravila ponašanja korisnika Gradske knjižnice Vodice u uvjetima pandemije COVID -19 (31.08.2020.) u skladu s Pravilima Nacionalne i sveučilišne knjižnice Zagreb i Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo

Rad Gradske knjižnice Vodice odvija se u skladu s mjerama suzbijanja epidemije bolesti COVID-19, a usluge Knjižnice korisnicima su dostupne prema ograničenome sustavu rada.
Korisnici su dužni pridržavati se svih objavljenih aktualnih mjera, a njihov sažetak sadržan je u sljedećem

PROTOKOLU ZA KORISNIKE

1. Broj korisnika koji istovremeno borave u prostoru Knjižnice je ograničen, na odjelima po pet korisnika, a u čitaonici četiri korisnika. Popunjenost mjesta u čitaonici može se provjeriti upućivanjem upita Knjižnici elektroničkom poštom na adresu Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ili telefonskoga poziva na broj 022/442-095.
2. Kako bi se smanjio broj ulazaka u prostor Knjižnice, korisnicima se preporuča provjeriti dostupnost željene građe upućivanjem upita Knjižnici elektroničkom poštom na adresu Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ili telefonskog poziva na broj 022/442-095.
3. Prije ulaska u prostor obvezno je staviti zaštitnu masku i ispravno je nositi u svim prostorima Knjižnice.
4. Obvezno mjerenje temperature na ulazu u Knjižnicu. Ulazak nije dopušten osobama čija je tjelesna temperatura 37,2oC ili viša.
5. Obvezna je dezinfekcija ruku nakon ulaza u Knjižnicu i tijekom boravka u Knjižnici.
6. Obavezno je odlaganje građe na označenom mjestu.
7. Obvezno je pridržavati se propisane distance od 2 m te izbjegavati okupljanja i druženja u grupama.
8. Svaki korisnik treba pamtiti bliske kontakte i područja kretanja u protekla tri dana.
9. Radi moguće potrebe za naknadnim utvrđivanjem bliskih kontakata u slučaju pojave bolesti COVID-19, obvezna je prijava korisnika za rad u čitaonici i davanje točnih kontaktnih podataka te bilježenje vremena ulaska i izlaska korisnika prilikom odjave korisnika iz prostora čitaonice.
10. U slučaju pojave bolesti COVID-19, uz obvezu davanja informacija epidemiologu o boravku u prostoru Knjižnice i kontaktima, informaciju o bolesti treba dostaviti Knjižnici elektroničkom poštom na adresu Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ili telefonskim pozivom na broj 022/442-095.
11. Obvezna je karantena vraćene građe u trajanju od 24 do 72 sata što može utjecati na dostupnost građe za posudbu.
12. U čitaonici je dopušteno korištenje samo radnih stolova s istaknutom oznakom Mjesto za rad koja osigurava propisanu fizičku distancu korisnika od najmanje 2m.
13. Korisnici smiju koristiti isključivo ono mjesto za rad koje im je dodijeljeno prilikom prijave za rad u čitaonici. Nije dopušteno premještanje ili uklanjanje postavljenih oznaka na na radnim stolovima.
14. Pri svakom izlasku iz korisničkog prostora u druge odjele ili izvan Knjižnice korisnici su obvezni ponijeti sa sobom sve stvari, a posuđenu građu ostaviti na označenom mjestu za povrat građe.
15. U komunikaciji s knjižničarima na pultu obvezno je zadržavanje iza zaštitne pregrade.
16. Obvezno je praćenje svih službenih obavijesti o protupandemijskim mjerama i postupanje u skladu s njima. U skladu s epidemiološkom situacijom moguće je uvođenje novih mjera ili promjena radnog vremena Knjižnice te je potrebno redovito čitati Obavijesti.
17. U slučaju da se korisnik ne pridržava propisanih mjera i nakon što je upozoren, korisnik će biti zamoljen da napusti prostor Knjižnice.

 

Ravnateljica
Sanja Radin-Mačukat, mag.bibl.

IMG 4510

Draga djeco (ali i odrasli), na našem Dječjem odjelu možete pogledati izložbu Ume Huseinović "DINO - SVIJET". Dio radova izradili su i djeca polaznici kiparske radionice na Međunarodnom festivalu djeteta u Šibeniku 2020. Uma Huseinović završila je Školu primijenjene umjetnosti i dizajna u Zagrebu, a diplomirala kiparstvo na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu. Do sada je ilustrirala četiri slikovnice. Kći je Andree Petrlik i Kašmira Huseinovića, autora brojnih nagrađivanih slikovnica i priča za djecu.

 

IMG 4510

IMG 3717

 UPUTE ZA KORISNIKE prema Smjernicama NSK-a i Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo

1. Korisnik prije dolaska u knjižnicu mora osigurati zaštitnu masku i dužan je nositi zaštitnu masku tijekom čitavog boravka u knjižnici

2. Obvezno dezinficirati ruke i pridržavati se općih uputa za higijenu ruku koje su istaknute u svim prostorijama.

3. Ukoliko djeca borave na odjelima za djecu ne preporuča se nošenje maski, ali se obvezno provode mjere higijene i dezinfekcije ruku uz nužno pridržavanje strogih mjera fizičke udaljenosti od 2 metra.

4. Prije dolaska u knjižnicu potrebno je da roditelj/skrbnik kontrolira temperaturu i prati zdravstveno stanje djeteta.

5. Korisnici koji planiraju dolazak u knjižnicu moraju voditi računa o zdravstvenom stanju te, kako ne bi ugrozili druge, odustati od dolaska ako imaju povišenu temperaturu ili druge smetnje koje mogu ukazivati na simptome zaraze koronavirusom.

6. Korisnik se javlja na info-pult knjižnice s potvrdom o rezervaciji mjesta i građe za rad u čitaonici, ako je prethodno traženo od korisnika da rezerviraju mjesto elektroničkom poštom ili telefonom. Za ostale načine organizacije dolaska korisnika u čitaonicu, potrebno je pridržavati se općih smjernica o istovremenom broju korisnika u prostoru i ograničiti duže zadržavanje korisnika u prostoru info-pulta.

7. Nakon što u čitaonicu uđe maksimalno dozvoljen broj korisnika, daljnji su ulasci mogući tek kad netko od korisnika izađe, tj. kad jedan korisnik napusti čitaonicu, jedan može ući.

8. Vlastiti materijali koje korisnik unosi u prostor kako bi ih koristio u čitaonici (knjige, skripte i sl.), moraju biti omotani u plastični omot i dezinficirani na ulasku u knjižnicu/čitaonicu.

9. Građa knjižnice koju korisnik koristi više dana u prostoru čitaonice odlaže se u posebnu vrećicu označenu korisnikovim podacima te mu se prilikom nastavka korištenja predaje u vrećici.

10. Pravilno postupanje s građom, u kontekstu primjene ovih smjernica, znači da korisnik ne smije ugrožavati higijenu građe prilikom korištenja/listanja.

11. Osobni podaci koje će knjižnica uzimati su podaci: ime i prezime te kontakt telefon/mobitel ili e-mail adresa, kako bi epidemiolozi što brže identificirali i kontaktirali kontakte oboljelog te proveli mjere sprječavanja daljnjeg širenja infekcije.

12. Čitaonica se može koristiti maksimalno dva sata po korisniku.

13. Radno vrijeme čitaonice je od 09 do 13 sati i od 15 do 19 sati.

14. Korisnici su dužni unaprijed rezervirati mjesto i građu potrebnu za rad u čitaonici.

 

 

Ravnateljica

Sanja Radin-Mačukat, mag.bibl.

 

 

Stranica 1 od 24

Anketa

Koliko knjiga (prosječno) pročitate u jednoj godini?
 • Više od 50 knjiga
  18.18%
 • 20 do 50 knjiga
  27.27%
 • 10 do 20 knjiga
  18.18%
 • 1 do 10 knjiga
  24.24%
 • ne čitam
  12.12%

Foto

Video

Facebook