Obavijesti

Pozivamo zainteresirane članove Gradske knjižnice Vodice da se prijave na besplatnu radionicu „Informatika 50+" koja će početi 20. veljače ove godine. Radionica je osmišljena kao upoznavanje samih osnova rada na računalu u Microsoft okruženju (upravljanje datotekama, mapama, osnovnim programima, a posebno onim za uređivanje tekstova, pregledavanje Interneta, korištenje elektroničke pošte, i slično), a provodi se u grupi od pet ili šest polaznika.
Radionica je namijenjena umirovljenicima, a uvjet je članstvo u Knjižnici. Broj mjesta je ograničen zbog ograničenosti naših kapaciteta. Svi zainteresirani mogu se do 15. veljače prijaviti dolaskom u knjižnicu ili pozivom na broj telefon 022/442-095.

Klasa: 112-01/17-01/04

Ur.br: 2182/04-8-2-1-01-17-1

Vodice, 25. siječnja 2017. godine.

Na temelju članka 59. Zakona o radu (NN 93/14), članka 25. i članka 34. Zakona o knjižnicama („Narodne novine broj 105/97, 5/98, 104/00, 69/09), Pravilnika o izmjenama pravilnika o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u knjižničarskoj struci („Narodne novine" broj 28/11, 16/14 i 60/14 Ispravak), Pravilnika o radu Gradske knjižnice Vodice (289/13 od 16.12.2013.), Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu (KLASA: 012-04/15-01/01, Ur.broj: 2182/04-8-2-01-15-1 od 15.01.2015. i KLASA: 012-04/15-01/02, Ur.broj: 2182/04-8-2-01-15-1 od 17.07.2015.), Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Gradske knjižnice Vodice, dodatak A (Klasa: 012-04/16-01/01; Ur.br: 2182/04-8-2-1-07-16-1 od 01.06.2016.), članka 16. Statuta Gradske knjižnice Vodice (KLASA: 012-03/15-01/01, Ur.broj: 2182/04-8-2-01-15-1 od 24.09.2015.) i Programa za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Gradskoj knjižnice Vodice za 2017. godinu (KLASA: 112-01/17-01/02, Ur.broj: 2182/04-8-2-1-01-17-1) donesenog 20.01.2017. godine, ravnateljica dana 25.01.2017. godine objavljuje:

JAVNI POZIV

za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

za radno mjesto diplomirani knjižničar

U okviru programa Hrvatskog zavoda za zapošljavanje „Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa“, primaju se polaznici Stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa, u trajanju od 12 mjeseci s punim radnim vremenom u Gradsku knjižnicu Vodice:

$11         polaznik – VSS

Kandidati trebaju ispunjavati sljedeće uvjete:

• VSS – studij knjižničarstva, završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz polja informacijskih i komunikacijskih znanosti sa najmanje 60 ETCS bodova iz temeljnih predmeta knjižničarstva, odnosno studij knjižničarstva s kojim je stečena visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju.

• poznavanje engleskog jezika

• poznavanje rada na računalu

Na ovaj Poziv mogu se prijaviti nezaposlene osobe prijavljene u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje duže od 30 dana, koje bez obzira na razdoblje ukupno evidentiranog radnog staža u mirovinskom osiguranju nemaju više od jedne godine staža u zvanju za koje su se obrazovale, odnosno evidentiranog staža ostvarenog po toj osnovi kod tuzemnog ili inozemnog nositelja obveznog mirovinskog osiguranja, a koje osim što ispunjavaju uvjet tražene stručne spreme, pripadaju ciljanoj skupini za primjenu mjera aktivne politike zapošljavanja „Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa“ putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Uz prijavu je potrebno priložiti sljedeće dokumente:

• životopis

• preslika osobne iskaznice

•  preslika dokaza o hrvatskom državljanstvu

• preslika dokaza  o stečenoj stručnoj spremi (diploma)

• dokaz o nedostatku radnog iskustva u zvanju za koje se osoba obrazovala (potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)

• Uvjerenje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (dokaz o prijavi u evidenciju nezaposlenih)

• Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 30 dana)

Prije donošenja odluke o odabiru, kandidati će biti pozvani na razgovor (intervju) radi utvrđivanja njihovih posebnih stručnih znanja, sposobnosti i vještina te dosadašnjih rezultata rada. Gradska knjižnica Vodice može provesti i neki oblik provjere znanja i sposobnosti, o čemu će kandidati biti pravodobno obaviješteni.

Gradska knjižnica Vodice nije dužna izvršiti odabir, a može donijeti i odluku o poništenju Poziva, odnosno pojedinih radnih mjesta.

Kandidati koji budu odabrani, bit će predloženi Zavodu za zapošljavanje, nakon čega će se sklopiti ugovori o stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa s onim kandidatima čije uključenje u program „Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa“ odobri Zavod. Odabrani kandidat dužan je prije sklapanja ugovora dostaviti na uvid originalne dokumente.

Po obavljenom stručnom osposobljavanju, osobe stječu pravo polaganja stručnog ispita za knjižnično osoblje, sukladno važećim propisima Zakona o knjižnicama („Narodne novine broj 105/97, 5/98, 104/00, 69/09) i Pravilnika i izmjenama pravilnika o uvjetima i načinu sjecanja stručnih znanja u knjižničarskoj struci ( „Narodne novine“ broj 28/11, 16/14 i 60/14 Ispravak), a troškove polaganja snosi Gradska knjižnica Vodice (za prvo polaganje).

Polaznici osposobljavanja nisu u radnom odnosu i Gradska knjižnica Vodice  nije obvezna zaposliti polaznike nakon završenog osposobljavanja i položenog stručnog ispita.

Javnom pozivu imaju pravo pod jednakim uvjetima pristupiti oba spola.

Prijave po ovom Pozivu podnose se u roku od petnaest dana od dana njegove objave na adresu: Gradska knjižnica Vodice, Obala Vladimira Nazora 4,  22211 Vodice, s naznakom „Stručno osposobljavanje za rad“.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

Ovaj Poziv objavljuje se na web stranici i oglasnoj ploči Gradske knjižnice Vodice i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Ravnateljica:

Sanja Radin Mačukat, mag. bibl.

Klasa: 112-01/17-01/03
Ur.br: 2182/04-8-2-1-01-17-1
Vodice, 25. siječnja 2017. godine.

Na temelju članka 59. Zakona o radu (NN 93/14), članka 25. i članka 34. Zakona o knjižnicama („Narodne novine broj 105/97, 5/98, 104/00, 69/09), Pravilnika o izmjenama pravilnika o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u knjižničarskoj struci ( „Narodne novine" broj 28/11, 16/14 i 60/14 Ispravak), Pravilnika o radu Gradske knjižnice Vodice (289/13 od 16.12.2013.), Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu (KLASA: 012-04/15-01/01, Ur.broj: 2182/04-8-2-01-15-1 od 15.01.2015. i KLASA: 012-04/15-01/02, Ur.broj: 2182/04-8-2-01-15-1 od 17.07.2015.), Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Gradske knjižnice Vodice, dodatak A (Klasa: 012-04/16-01/01; Ur.br: 2182/04-8-2-1-07-16-1 od 01.06.2016.), članka 16. Statuta Gradske knjižnice Vodice (KLASA: 012-03/15-01/01, Ur.broj: 2182/04-8-2-01-15-1 od 24.09.2015.) i Programa za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Gradskoj knjižnice Vodice za 2017. godinu (KLASA: 112-01/17-01/02, Ur.broj: 2182/04-8-2-1-01-17-1) donesenog 20.01.2017. godine, ravnateljica dana 25.1.2017. godine objavljuje:

JAVNI POZIV

za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

za radno mjesto knjižničar

U okviru programa Hrvatskog zavoda za zapošljavanje „Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa", primaju se polaznici Stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa, u trajanju od 12 mjeseci s punim radnim vremenom u Gradsku knjižnicu Vodice:

1 polaznik – VŠS

Kandidati trebaju ispunjavati sljedeće uvjete:

• VŠS – završen preddiplomski sveučilišni studij iz polja informacijskih i komunikacijskih znanosti s najmanje 30 ECTS bodova iz temeljnih predmeta knjižničarstva,
• poznavanje engleskog jezika
• poznavanje rada na računalu

Na ovaj Poziv mogu se prijaviti nezaposlene osobe prijavljene u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje duže od 30 dana, koje bez obzira na razdoblje ukupno evidentiranog radnog staža u mirovinskom osiguranju nemaju više od jedne godine staža u zvanju za koje su se obrazovale, odnosno evidentiranog staža ostvarenog po toj osnovi kod tuzemnog ili inozemnog nositelja obveznog mirovinskog osiguranja, a koje osim što ispunjavaju uvjet tražene stručne spreme, pripadaju ciljanoj skupini za primjenu mjera aktivne politike zapošljavanja „Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa" putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Uz prijavu je potrebno priložiti sljedeće dokumente:

• životopis
• preslika osobne iskaznice
• preslika dokaza o hrvatskom državljanstvu
• preslika dokaza o stečenoj stručnoj spremi (svjedodžba, diploma)
• dokaz o nedostatku radnog iskustva u zvanju za koje se osoba obrazovala (potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)
• Uvjerenje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (dokaz o prijavi u evidenciju nezaposlenih)
• Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne stariji od 30 dana)

Prije donošenja odluke o odabiru, kandidati će biti pozvani na razgovor (intervju) radi utvrđivanja njihovih posebnih stručnih znanja, sposobnosti i vještina te dosadašnjih rezultata rada. Gradska knjižnica Vodice može provesti i neki oblik provjere znanja i sposobnosti, o čemu će kandidati biti pravodobno obaviješteni.

Gradska knjižnica Vodice nije dužna izvršiti odabir, a može donijeti i odluku o poništenju Poziva, odnosno pojedinih radnih mjesta.

Kandidati koji budu odabrani, bit će predloženi Zavodu za zapošljavanje, nakon čega će se sklopiti ugovori o stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa s onim kandidatima čije uključenje u program „Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa" odobri Zavod. Odabrani kandidat dužan je prije sklapanja ugovora dostaviti na uvid originalne dokumente.

Po obavljenom stručnom osposobljavanju, osobe stječu pravo polaganja stručnog ispita za knjižnično osoblje, sukladno važećim propisima Zakona o knjižnicama („Narodne novine broj 105/97, 5/98, 104/00, 69/09) i Pravilnika i izmjenama pravilnika o uvjetima i načinu sjecanja stručnih znanja u knjižničarskoj struci („Narodne novine" broj 28/11, 16/14 i 60/14 Ispravak), a troškove polaganja snosi Gradska knjižnica Vodice (za prvo polaganje).

Polaznici osposobljavanja nisu u radnom odnosu i Gradska knjižnica Vodice nije obvezna zaposliti polaznike nakon završenog osposobljavanja i položenog stručnog ispita.

Javnom pozivu imaju pravo pod jednakim uvjetima pristupiti oba spola.

Prijave po ovom Pozivu podnose se u roku od petnaest dana od dana njegove objave na adresu: Gradska knjižnica Vodice, Obala Vladimira Nazora 4, 22211 Vodice, s naznakom „Stručno osposobljavanje za rad".

Nepravovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

Ovaj Poziv objavljuje se na web stranici i oglasnoj ploči Gradske knjižnice Vodice i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Ravnateljica:
Sanja Radin-Mačukat, mag.bibl.

Prijave za dječju školu šaha Gradske knjižnice Vodice su gotove i u četvrtak 12. siječnja 2017. godine krećemo s prvim predavanjima. Školu će voditi Slobodan Mačukat, dugogodišnji aktivni korisnik Knjižnice i šahist.

Mi Vam darujemo školu šaha besplatno uz uvjet članstva u Knjižnici, a Slobodan nam daruje (volonterski) svoj rad i znanje. Vidimo se u četvrtak, 12. siječnja u 17 sati!

Šah nas uči da ne gubimo glavu u lošoj situaciji i da uporno istražujemo mogućnosti kako da isplivamo iz teškoća. (Benjamin Franklin)

Već dvije godine projektom "Brnistra: rano otkrivanje govorno -jezičnih smetnji" ukazujemo i djelujemo na području razvoja govorno-jezičnih i predčitačkih vještina, a sada smo se priključili i nacionalnoj kampanji za osobe s teškoćama čitanja i disleksijom "I ja želim čitati!".

Više o kampanji možete pročitati na našem panou i njihovoj stranici (https://www.facebook.com/IJaZelimCitati/?fref=ts), a izradili smo i brošuru.

Organiziramo školu šaha za djecu starije vrtićke i mlađe školske dobi. Školu će volonterski održavati Slobodan Mačukat, a besplatna je za sve korisnike Gradske knjižnice Vodice.
Prijaviti se možete osobno u knjižnici, pozivom na broj 022/442-095 ili e-poštom na adresu Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.. Prijavite se što prije jer je broj mjesta ograničen.

Šah nas uči da ne gubimo glavu u lošoj situaciji i da uporno istražujemo mogućnosti kako da isplivamo iz teškoća. (Benjamin Franklin)

Na večerašnjoj Pričaonici teta Blanka je djeci pročitala "Malog viteza" koji joj je pomogao da sa njima razgovara o prevladavanju strahova.

Na kraju su djeca izrađivala vitezove od kolaža.

Evo nekih preporuka za roditelje o knjigama koje mogu pomoći u prevladavanju strahova: "Čarobne svjetiljke", "Bajke koje pomažu djeci" i "Nećko.

 

vitez_5vitez_2vitez_4vitez_3vitez_6vitez_10vitez_1vitez_12vitez_9

Sinoć je u multimedijalnoj dvorani Gradske knjižnice Vodice svoj pjesnički i glazbeni opus javnosti po prvi puta predstavio naš sumještanin raslinsko-šibenskih korijena Igor Lokas.

Do sada smo ga poznavali samo kao dugogodišnjeg voditelja servisa za nautička plovila u vodičkoj marini, a od sinoć znamo i da vrsno piše i uglazbljuje svoju poeziju. Sinoćnju poetsko-glazbenu večer podijelio je s trubadurima Borisom Ercegom i Svetinom Milutinom – Mačkom uz Izvrsnu gitarističku pratnju Nina Nimca i tamburašku Darka Načeva. Pri kraju koncerta uživali smo i u nastupu šbenske klape „Stina" sa kojom Igor ima uspješnu suradnju kao autor nekih njezinih pjesama. Kroz večer protkanu emocijama i odličnom svirkom i pjevanjem, svojim stihovima i pričom o trubadurima šibenskog kraja vodio nas je poznati šibenski novinar i pjesnik Stanko Ferić.

Publika, u kojoj je osim Vodičana bilo i zaljubljenika u kvalitetnu glazbu iz Šibenika, Brodarice, Krapnja i Kaprija, uživala je u toploj atmosferi ovog dvosatnog koncerta koji je , kako reče Stanko Ferić, povijesni jer se njime „zakotrljala" priča o trubadurima šibenskog kraja.

 

koncert - lokas_2koncert - lokas_5koncert - lokas_1koncert - lokas_24koncert - lokas_9koncert - lokas_7koncert - lokas_4koncert - lokas_22koncert - lokas_10koncert - lokas_13koncert - lokas_14koncert - lokas_3

Na jutrošnjem druženju sa predškolcima pričalo se o prijateljstvu.

 Osim razgovora o svemu što krasi prave prijatelje, djeca su od tete Blanke čula ponešto i o dječjim pravima (preksutra je Međunarodni dan dječjih prava), a razgovaralo se i o djeci u ratu, pogotovo onoj u Vukovaru i Škabrnji  prije 25 godina.

Na kraju su u spomen na njih upalili svijeću.

 

o prijateljstvu_8o prijateljstvu_10o prijateljstvu_11o prijateljstvu_12o prijateljstvu_7o prijateljstvu_13o prijateljstvu_2o prijateljstvu_3o prijateljstvu_9o prijateljstvu_6o prijateljstvu_1

Sinoć je u mutimedijalnoj dvorani  naša sumještanka Miroslava Sladoljev održala predavanje o otpadu i važnosti promišljanja načina na koji svakodnevno postupamo sa svojim „smećem“.

Predavanje je održano kako bi se istaklo da je odvojeno prikupljanje otpada ili selekcija nezamjenjiv temelj ekološkog postupanja i gospodarenja otpadom i kao takva mora početi isključivo na mjestu nastanka (dom, stan, tvrtka, institucija). Posebno je važno odvajati biootpad jer ga kompostiranjem možemo iskoristiti za vrlo korisno biognojivo,  kako bi se izbjeglo miješanje s ostatkom otpada što otežava daljnju reciklažu te kako bsmoi smanjili ukupnu količinu otpada u svojim kantama i na odlagalištima (kuhinjski biootpad, papir i karton, koža i kosti, drvo i tekstil zajedno prema navodima Zelene akcije čine 75 % ukupnog komunalnog otpada). Osim selekcije otpada i kompostiranja svi možemo ekološki djelovati u smjeru  „0 waste” koncepcije smanjenjem suvišne konzumacije i odabirom artikala bez ambalaže ili s ambalažom koju je moguće reciklirati.

Nadamo se da će Plan gospodarenja otpadom RH 2015.-2021. koji je u skladu s europskim direktivama zaživjeti uskoro i u praksi, a do tada učinimo svi što više možemo za svoju okolinu, sebe i svoju djecu.

Video priručnik za kućno kompostiranje: https://www.youtube.com/watch?v=t_1HL9H1cnA

Plan gospodarenja otpadom RH 2015.-2021: http://www.mzoip.hr/doc/nacrt_plana_gospodarenja_otpadom_republike_hrvatske_za_razdoblje_2015-2021.pdf

 

foto: Zoran Markoč

 

Podizanje svijesti o otpadu_2

Dragi naši, zbog iskazanog interesa ponavljamo predavanje o pametnom gospodarenju otpadom koje nam je pripremila naša korisnica Miroslava Sladoljev u želji da promislimo o tome kako svakodnevno brinemo o okolišu kroz otpad koji stvaramo.Prezentacija će se posebno dodirnuti "0 waste" koncepcije, a naglasit će mogućnosti smanjenja biootpada kompostiranjem. Predavanje će se održati u multimedijalnoj dvorani Gradske knjižnice Vodice u utorak, 15. studenoga u 18 i 30 sati.

Veselimo se Vašem dolasku i doprinosu razradi teme kroz razmjenu iskustava.

Dan hrvatskih knjižnica obilježava se 11. studenoga, na dan kada je 1960. godine Sabor NRH donio ukaz o proglašenju prvog Zakona o bibliotekama kojim su postavljeni pravni temelji za sustavni rad i razvoj svih vrsta hrvatskih knjižnica, nositeljica razvoja pismenosti i obrazovanja i čuvarica hrvatske kulturne i znanstvene baštine.

Hrvatsko knjižničarsko društvo ustanovilo je 2010. godine Dan hrvatskih knjižnica s ciljem bolje vidljivosti i prepoznatljivosti knjižnica i knjižničnih aktivnosti u javnosti, upoznavanja s mnogostrukim i važnim poslanjem i ulogom knjižnica u informiranju, obrazovanju i kulturi pojedinaca i zajednice u cjelini te razgradnje stereotipnih predodžbi o knjižnicama i knjižničarima. Taj dan je prigoda da knjižnice javnosti predstave svoj rad, ali i upozore na probleme s kojima se svakodnevno susreću.
Ovogodišnji Dan hrvatskih knjižnica odvija se pod sloganom Knjižnice za bolje sutra. Budimo aktivni, zagovarajmo zajedno! kako bi se osnivače, korisnike, suradnike i širu javnost potaknulo ne samo na razmišljanje o tome što knjižnica znači za njih i njihovu zajednicu, već i na zagovaranje širenja i modernizacije hrvatskih knjižnica kao mjesta na kojima svatko može pronaći potrebne izvore za stjecanje novih znanja i vještina te prostor za susrete sa suradnicima i prijateljima.

U svrhu poticanja kreativnosti, inovativnosti i unapređivanja kvalitete rada u hrvatskim knjižnicama, Hrvatsko knjižničarsko društvo od 2012. godine dodjeljuje priznanje „Knjižnica godine" najboljoj knjižnici čiju izvrsnost procjenjuje Povjerenstvo prema Kriterijima za vrednovanje / procjenjivanje izvrsnosti za dodjelu priznanja „Knjižnice godine". Ove godine dobitnica priznanja „Knjižnica godine" je Hrvatska knjižnica za slijepe, a Gradska knjižnica Vodice bila je nominirana za ovu nagradu na razini Šibensko-kninske županije.

Ovom slavlju priključujemo se glazbom - u multimedijalnoj dvorani bit će održan koncert ovogodišnjih polaznika Tečaja za gitaru i sintisajzer koji je održan u sklopu Pučkog otvorenog učilišta Vodice. Pod umjetničkim vodstvom Juraja Birina, Damira Fržopa, Tončija Zekonjića nastupit će: Tomislav Bašić, Franko Brnadić, Lucija Petra Josić, Dorian Stiblik, Brigita Cvitan, Iris La Mazza, Marija Skočić, Sasha Ianachi Ćopić, Lucija Burazer, Anton Jakovljević, Tomislav Babac, Marko Alfirev i Franka Sladoljev. Podijelit ćemo i tradicionalne nagrade najčitateljima u 2016. godini u tri kategorije: dijete do 12 godina starosti, tinejdžer/ica i osoba starija od 19 godina.

Za kraj ponovno upućujemo poziv svim postojećim i potencijalnim korisnicima, suradnicima, čelnicima Grada Vodica i svima ostalima da u petak, 11.studenog, u 18 i 30 sati, u multimedijalnoj dvorani proslave s nama Dan hrvatskih knjižnica i podijele svoja razmišljanja o svrsi i djelovanju Gradske knjižnice Vodice te predlože kako ga zajedno možemo unaprijediti. U tu svrhu izradili smo anketni upitnik, a postavit ćemo i kutiju za sve dobronamjerne komentare i prijedloge.

Zagovarajmo zajedno knjižnice za bolje sutra!

Prije točno 16 godina Šime Strikoman je u Vodicama snimio prvu milenijsku fotografiju.

U suradnji sa Gradskom knjižnicom Vodice uvijek originalni Šime obilježio je taj dan organizirajući natjecanje u sastavljanju "puzli" napravljenih od njegovih fotografija.

Bilo je super veselo na Odjelu za mlade vodičke knjižnice, a u neizvjesnoj "utakmici" sa svega nekoliko sekundi prednosti pobijedili su Toni Marinčić i Roko Juričev-Barbin.

Svi sudionici na dar su dobili po jedne slagalice.

Zahvaljujemo obitelji Strikoman i svim natjecateljima na prelijepom druženju na našem Odjelu za mlade! 

Više o događaju pogledajte u video prilogu na portalu Info Vodice.

 

puzle_2puzle_3puzle_4puzle_5puzle_6puzle_7puzle_8puzle_9puzle_11puzle_1

U Gradskoj knjižnici Vodice otvorena je izložba mapa "Terra Croatica" našeg proslavljenog umjetnika Šime Strikomana. 

Nakon uvodnog predstavljanja autora od strane Sanje Radin - Mačukat, ravnateljice vodičke knjižnice, jedan od najpoznatijih hrvatskih snimatelja i majstora fotografije, prisutne u multimedijalnoj dvorani upoznao je sa svojim dugogodišnjim profesionalnim djelovanjem i stvaranjem brendova poput milenijske fotografije i mapa fotografija naslovljenih "Terra croatica".

Više o događaju pročitajte na portalu Info Vodice.

 

 

KLASA: 112-01/16-01/09
UR. BROJ: 2182/04-8-2-1-01-16-1
Vodice, 28. listopada 2016. godine.

Na temelju članka 59. Zakona o radu (NN 93/14), članka 25. i članka 34. Zakona o knjižnicama („Narodne novine broj 105/97, 5/98, 104/00, 69/09), Pravilnika o izmjenama pravilnika o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u knjižničarskoj struci ( „Narodne novine" broj 28/11, 16/14 i 60/14 Ispravak), Pravilnika o radu Gradske knjižnice Vodice (289/13 od 16.12.2013.), Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu (KLASA: 012-04/15-01/01, Ur.broj: 2182/04-8-2-01-15-1 od 15.01.2015. i KLASA: 012-04/15-01/02, Ur.broj: 2182/04-8-2-01-15-1 od 17.07.2015.), Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Gradske knjižnice Vodice, dodatak A (broj 5/2013 od 13.01.2013.), Odluke o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada GKV (broj 290/2013 od 06.12.2013), članka 16. Statuta Gradske knjižnice Vodice (KLASA: 012-03/15-01/01, Ur.broj: 2182/04-8-2-01-15-1 od 24.09.2015.) i Programa za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Gradskoj knjižnice Vodice za 2016. godinu (KLASA: 112-01/16-01/02, Ur.broj: 2182/04-8-2-1-01-16-1) donesenog 28.01.2016. godine, ravnateljica dana 28.10.2016. godine objavljuje:

JAVNI POZIV

za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

za radno mjesto knjižničar


U okviru programa Hrvatskog zavoda za zapošljavanje „Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa", primaju se polaznici Stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa, u trajanju od 12 mjeseci s punim radnim vremenom u Gradsku knjižnicu Vodice:

1 polaznik – VŠS

Kandidati trebaju ispunjavati sljedeće uvjete:

• VŠS – završen preddiplomski sveučilišni studij iz polja informacijskih i komunikacijskih znanosti s najmanje 30 ECTS bodova iz temeljnih predmeta knjižničarstva,
• poznavanje engleskog jezika
• poznavanje rada na računalu

Na ovaj Poziv mogu se prijaviti nezaposlene osobe prijavljene u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje duže od 30 dana, koje bez obzira na razdoblje ukupno evidentiranog radnog staža u mirovinskom osiguranju nemaju više od jedne godine staža u zvanju za koje su se obrazovale, odnosno evidentiranog staža ostvarenog po toj osnovi kod tuzemnog ili inozemnog nositelja obveznog mirovinskog osiguranja, a koje osim što ispunjavaju uvjet tražene stručne spreme, pripadaju ciljanoj skupini za primjenu mjera aktivne politike zapošljavanja „Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa" putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Uz prijavu je potrebno priložiti sljedeće dokumente:

• životopis
• preslika osobne iskaznice
• preslika dokaza o hrvatskom državljanstvu
• preslika dokaza o stečenoj stručnoj spremi (svjedodžba, diploma)
• dokaz o nedostatku radnog iskustva u zvanju za koje se osoba obrazovala (potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)
• Uvjerenje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (dokaz o prijavi u evidenciju nezaposlenih)
• Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne stariji od 30 dana)

Prije donošenja odluke o odabiru, kandidati će biti pozvani na razgovor (intervju) radi utvrđivanja njihovih posebnih stručnih znanja, sposobnosti i vještina te dosadašnjih rezultata rada. Gradska knjižnica Vodice može provesti i neki oblik provjere znanja i sposobnosti, o čemu će kandidati biti pravodobno obaviješteni.

Gradska knjižnica Vodice nije dužna izvršiti odabir, a može donijeti i odluku o poništenju Poziva, odnosno pojedinih radnih mjesta.

Kandidati koji budu odabrani, bit će predloženi Zavodu za zapošljavanje, nakon čega će se sklopiti ugovori o stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa s onim kandidatima čije uključenje u program „Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa" odobri Zavod. Odabrani kandidat dužan je prije sklapanja ugovora dostaviti na uvid originalne dokumente.

Po obavljenom stručnom osposobljavanju, osobe stječu pravo polaganja stručnog ispita za knjižnično osoblje, sukladno važećim propisima Zakona o knjižnicama („Narodne novine broj 105/97, 5/98, 104/00, 69/09) i Pravilnika i izmjenama pravilnika o uvjetima i načinu sjecanja stručnih znanja u knjižničarskoj struci ( „Narodne novine" broj 28/11, 16/14 i 60/14 Ispravak), a troškove polaganja snosi Gradska knjižnica Vodice (za prvo polaganje).

Polaznici osposobljavanja nisu u radnom odnosu i Gradska knjižnica Vodice nije obvezna zaposliti polaznike nakon završenog osposobljavanja i položenog stručnog ispita.

Javnom pozivu imaju pravo pod jednakim uvjetima pristupiti oba spola.

Prijave po ovom Pozivu podnose se u roku od osam dana od dana njegove objave na adresu: Gradska knjižnica Vodice, Obala Vladimira Nazora 4, 22211 Vodice, s naznakom „Stručno osposobljavanje za rad".

Nepravovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

Ovaj Poziv objavljuje se na web stranici i oglasnoj ploči Gradske knjižnice Vodice i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Ravnateljica:
Sanja Radin-Mačukat, mag.bibl.

KLASA: 112-01/16-01/10

UR. BROJ: 2182/04-8-2-1-01-16-1

Vodice, 28. listopada  2016. godine.

Na temelju članka 59. Zakona o radu (NN 93/14), članka 25. i članka 34. Zakona o knjižnicama („Narodne novine broj 105/97, 5/98, 104/00, 69/09), Pravilnika o izmjenama pravilnika o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u knjižničarskoj struci („Narodne novine" broj 28/11, 16/14 i 60/14 Ispravak), Pravilnika o radu Gradske knjižnice Vodice (289/13 od 16.12.2013.), Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu (KLASA: 012-04/15-01/01, Ur.broj: 2182/04-8-2-01-15-1 od 15.01.2015. i KLASA: 012-04/15-01/02, Ur.broj: 2182/04-8-2-01-15-1 od 17.07.2015.), Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Gradske knjižnice Vodice, dodatak A (broj 5/2013 od 13.01.2013.), Odluke o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada GKV (broj 290/2013 od 06.12.2013), članka 16. Statuta Gradske knjižnice Vodice (KLASA: 012-03/15-01/01, Ur.broj: 2182/04-8-2-01-15-1 od 24.09.2015.) i Programa za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Gradskoj knjižnice Vodice za 2016. godinu (KLASA: 112-01/16-01/02, Ur.broj: 2182/04-8-2-1-01-16-1) donesenog 28.01.2016. godine, ravnateljica dana 28.10.2016. godine objavljuje:

JAVNI POZIV

za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

za radno mjesto diplomirani knjižničar

U okviru programa Hrvatskog zavoda za zapošljavanje „Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa“, primaju se polaznici Stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa, u trajanju od 12 mjeseci s punim radnim vremenom u Gradsku knjižnicu Vodice:

1         polaznik – VSS

Kandidati trebaju ispunjavati sljedeće uvjete:

• VSS – studij knjižničarstva, završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz polja informacijskih i komunikacijskih znanosti sa najmanje 60 ETCS bodova iz temeljnih predmeta knjižničarstva, odnosno studij knjižničarstva s kojim je stečena visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju.

• poznavanje engleskog jezika

• poznavanje rada na računalu

Na ovaj Poziv mogu se prijaviti nezaposlene osobe prijavljene u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje duže od 30 dana, koje bez obzira na razdoblje ukupno evidentiranog radnog staža u mirovinskom osiguranju nemaju više od jedne godine staža u zvanju za koje su se obrazovale, odnosno evidentiranog staža ostvarenog po toj osnovi kod tuzemnog ili inozemnog nositelja obveznog mirovinskog osiguranja, a koje osim što ispunjavaju uvjet tražene stručne spreme, pripadaju ciljanoj skupini za primjenu mjera aktivne politike zapošljavanja „Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa“ putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Uz prijavu je potrebno priložiti sljedeće dokumente:

• životopis

• preslika osobne iskaznice

•  preslika dokaza o hrvatskom državljanstvu

• preslika dokaza  o stečenoj stručnoj spremi (diploma)

• dokaz o nedostatku radnog iskustva u zvanju za koje se osoba obrazovala (potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)

• Uvjerenje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (dokaz o prijavi u evidenciju nezaposlenih)

• Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 30 dana)

Prije donošenja odluke o odabiru , kandidati će biti pozvani na razgovor (intervju) radi utvrđivanja njihovih posebnih stručnih znanja, sposobnosti i vještina te dosadašnjih rezultata rada. Gradska knjižnica Vodice može provesti i neki oblik provjere znanja i sposobnosti, o čemu će kandidati biti pravodobno obaviješteni.

Gradska knjižnica Vodice nije dužna izvršiti odabir, a može donijeti i odluku o poništenju Poziva, odnosno pojedinih radnih mjesta.

Kandidati koji budu odabrani, bit će predloženi Zavodu za zapošljavanje, nakon čega će se sklopiti ugovori o stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa s onim kandidatima čije uključenje u program „Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa“ odobri Zavod. Odabrani kandidat dužan je prije sklapanja ugovora dostaviti na uvid originalne dokumente.

Po obavljenom stručnom osposobljavanju, osobe stječu pravo polaganja stručnog ispita za knjižnično osoblje, sukladno važećim propisima Zakona o knjižnicama („Narodne novine broj 105/97, 5/98, 104/00, 69/09) i Pravilnika i izmjenama pravilnika o uvjetima i načinu sjecanja stručnih znanja u knjižničarskoj struci ( „Narodne novine“ broj 28/11, 16/14 i 60/14 Ispravak), a troškove polaganja snosi Gradska knjižnica Vodice (za prvo polaganje).

Polaznici osposobljavanja nisu u radnom odnosu i Gradska knjižnica Vodice  nije obvezna zaposliti polaznike nakon završenog osposobljavanja i položenog stručnog ispita.

Javnom pozivu imaju pravo pod jednakim uvjetima pristupiti oba spola.

Prijave po ovom Pozivu podnose se u roku od osam dana od dana njegove objave na adresu: Gradska knjižnica Vodice, Obala Vladimira Nazora 4,  22211 Vodice, s naznakom „Stručno osposobljavanje za rad“.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

Ovaj Poziv objavljuje se na web stranici i oglasnoj ploči Gradske knjižnice Vodice i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Ravnateljica:

Sanja Radin Mačukat, mag. bibl.

Na današnjoj pričaonici teta Blanka je djeci pročitala priču Marcusa Pfistera „Riba duginih boja".

Nakon razgovora o uvijek zanimljivom ribljem svijetu djeca su na morskim kamenčićima crtala ribe.

Istovremeno su se u čitaonici dečki iz šestih i sedmih razreda natjecali igrajući „Rizik", a jedan od naših vjernih posjetitelja prelistavao novine i časopise.

Podsjećamo Vas da u Gradskoj knjižnici Vodice možete pročitati „Slobodnu Dalmaciju", „Šibenski list", „Globus", „More", „Maslinu", National Geographic", „Auto klub" i „Gloriju".

Navratite!

 

Ribe duginih boja_4Ribe duginih boja_5Ribe duginih boja_7Ribe duginih boja_8Ribe duginih boja_9Ribe duginih boja_2Ribe duginih boja_10Ribe duginih boja_11Ribe duginih boja_12Ribe duginih boja_14Ribe duginih boja_3Ribe duginih boja_13Ribe duginih boja_1Ribe duginih boja_6

Sutra počinje Mjesec hrvatske knjige koji ćemo obilježiti pod središnjom temom i motom Čitam 100/sat. Osim redovnih usluga: dostave knjiga - Od portuna do portuna, besplatnih poduka iz matematike i kemije, Pričaonica i dr. tijekom ovog mjeseca održat će se prva radionica šaha koju će voditi volonter Slobodan Mačukat.

Posebno pozivamo sve srednjoškolce da se besplatno učlane u Knjižnicu tijekom Mjeseca hrvatske knjige (15.10.-15.11.).
Pridružite nam se u obilježavanju Mjeseca hrvatske knjige jer premili smo za svakoga po nešto:

15. lis. (sub) u multimedijalnoj dvorani
Za Vas smo čuvali i povodom Mjeseca hrvatske knjige izložili plakate za događanja koja su se održala u Knjižnici u posljednje tri godine. Izložba „Plakati Gradske knjižnice Vodice 2013-2016" će biti otvorena do 4. studenoga.

19. lis. (sri) u 17 sati
Korisnici Centra za socijalnu inkluziju Šibenik posjetit će knjižnicu gdje ćemo ih upoznati s radom ustanove i održati polusatnu radionicu tehničke obrade knjiga.

20. lis. (čet) u 19 sati na Odjelu za mlade
Pod nazivom „Čitam 100 na sat" s Antonijom Burazer započet ćemo čitateljski maraton čitanjem poezije domaćih i stranih pjesnika na Odjelu za mlade. Poseban poziv upućujemo srednjoškolcima vole poeziju ili se žele sa istom upoznati jer ovom aktivnošću želimo popularizirati kvalitetnu književnost i poeziju među mladima.

21. lis. (pet) u 9 i 30 sati ispred Knjižnice
Maraton nastavljamo čitajući 100 na sat ispred zgrade knjižnice s djecom iz Dječjeg vrtića „Tamaris" i Osnovne škole Vodice. Slobodno nam se pridružite čitajući Vama drage ulomke.

22. lis. (sub) u 10 sati na Odjelu za mlade
Pozivamo svu djecu od 11 do 14 godina starosti koja vole knjige i druženje u knjižnici da nam se pridruže na prvom-osnivačkom sastanku čitateljskog kluba Gradske knjižnice Vodice.

4. stu. (pet) u multimedijalnoj dvorani
Šime Strikoman će u Gradskoj knjižnici Vodice izložiti svoje mape fotografija „Terra Croatica" i predstaviti svoj dugogodišnji rad na milenijskim fotografijama.

5. stu. (sub) u 10 sati u multimedijalnoj dvorani
Održat će se natjecanje u sastavljanju slagalica izrađenih od milenijskih fotografija Šime Strikomana.

8. stu. (uto) u 17 i 30 sati – PROSTORIJE MJESNOG ODBORA SRIMA
S pričom „Mali vitez" Pričaonica gostuje u „Dječjoj sobi" Srima.
11. stu. (pet) u 18 i 30 sati u multimedijalnoj dvorani
Dan hrvatskih knjižnica proslavit ćemo koncertom polaznika tečaja gitare i sintisajzera koji se ovo ljeto održavao u Pučkom otvorenom učilištu Vodice te ćemo tradicionalno dodijeliti nagrade
za najčitatelje.

15. stu. (uto) u 18i 30 sati u multimedijalnoj dvorani
U studenom ćemo ponovno pokrenuti teme vezane za ekologiju, a započet ćemo predavanjem Miroslave Sladoljev „Podizanje svijesti o otpadu – „0 waste" koncepcija s naglaskom na smanjenje biootpada kompostiranjem".

... i malo izvan Mjeseca hrvatske knjige, ali jednako važno:

18. stu. (pet) u 19 sati u multimedijalnoj dvorani
Igor Lokas će po prvi puta svoju (uglazbljenu) poeziju predstaviti javnosti u multimedijalnoj dvorani Knjižnice.

22. stu. (uto)
    u 12 i 30 u multimedijalnoj dvorani
U organizaciji Osnovne škole Vodice u multimedijalnoj dvorani Gradske knjižnice Vodice možete sudjelovati u susretu s Boškom Ramljakom i Bojanom Meandžijom, autoricom autobiografskog romana o odrastanju u vlažnim prostorijama atomskog skloništa za vrijeme Domovinskog rata po naslovom „Trči, ne čekaj me...".

    u 17 i 30 u prostorijama Mjesnog odbora Srima
Slikovnicom „Priča o vučići Grgi" Pričaonica gostuje u „Dječjoj sobi" Srima.

Anketa

Koliko knjiga (prosječno) pročitate u jednoj godini?
 • Više od 50 knjiga
  17.24%
 • 20 do 50 knjiga
  27.59%
 • 10 do 20 knjiga
  13.79%
 • 1 do 10 knjiga
  27.59%
 • ne čitam
  13.79%

Radno vrijeme

Radno vrijeme

ponedjeljak, srijeda, petak 14:00 - 20:00
utorak i četvrtak 08:00 do 14:00
subota 08:00 - 12:00

Kontakt

Obala Vladimira Nazora 4


+385 (0)22 442 095


Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.


Facebook