Pravilnik o pružanju usluga i uvjetima korištenja knjižnične građe u Gradskoj knjižnici Vodice (skraćeni tekst)

II. DJELATNOSTI KNJIŽNICE

Članak 3.

Poslanje Knjižnice

(1) Knjižnica obavlja knjižničnu i informacijsku djelatnost za sve dobne skupine građana s ciljem osiguravanja pristupa znanju, izvorima informacija, cjeloživotnom učenju i djelima mašte kako bi se ispunile obrazovne, informacijske i kulturne potrebe pojedinaca i društvenih skupina te potrebe za osobnim razvojem.
(2) Knjižnica je središte za kreiranje i implementaciju inovativnih programa u narodnom knjižničarstvu na regionalnoj i nacionalnoj razini i mjesto transfera znanja u širem međunarodnom kontekstu.

Članak 4.
Knjižnične usluge

(1) Knjižnica pruža sljedeće knjižnične usluge:

• pristup i korištenje knjižničnog fonda u slobodnom pristupu,
• posudbu i rezervaciju knjižnične građe,
• korištenje knjižnične građe u prostoru Knjižnice,
• informacijsko-referalne usluge (posredovanje informacija o knjižničnoj građi i iz knjižnične građe i drugih informacijskih izvora,
• pristup mrežnom katalogu Knjižnice, drugim bazama podataka informacijskim izvorima,
• mrežne knjižnične usluge,
• pristup internetu,
• korištenje računalne opreme,
• korištenje prostora za studijski rad,
• korištenje prostora za čitanje dnevnog tiska i časopisa,
• međuknjižničnu posudbu,
• podučavanje korisnika o korištenju knjižničnih i informacijskih izvora,
• stručno vođenje po Knjižnici,
• slobodan pristup aktivnostima i programima,
• korištenje prostora za kulturne i druge manifestacije,
• ostale knjižnične usluge koje Knjižnica razvija i uvodi u poslovanje.

Članak 5.

(1) Naknada za korištenje definiranih knjižničnih usluga naplaćuje se prema važećem Cjeniku usluga Knjižnice koji je sastavni dio ovog Pravilnika.
(2) Cjenik usluga Knjižnice dostupan je članovima u tiskanom obliku na oglasnoj ploči Knjižnice i u elektroničkom izdanju na mrežnoj stranici Knjižnice.

 

III. STJECANJE SVOJSTVA ČLANA KNJIŽNICE
Članak 6.
Članstvo

(1) Član Knjižnice može postati svaki građanin Republike Hrvatske i strani državljanin s prijavljenim boravištem na području Šibensko – kninske županije pod uvjetima određenim ovim Pravilnikom.
(2) Članstvo u Knjižnici je individualno i stječe se upisom u Knjižnicu.
(3) Prilikom upisa Knjižnica je obvezna omogućiti budućim članovima uvid u ovaj Pravilnik koji se objavljuje i na mrežnoj stranici Knjižnice.
(4) Član pri upisu ispunjava pristupnicu za upis i dobiva informativni materijal o uvjetima korištenja knjižnične građe koji sadrži važnije odredbe ovoga Pravilnika.

Članak 7.
Članarina

(1) Za upis u Knjižnicu naplaćuje se članarina.
(2) Članarina je godišnja ili tromjesečna te vrijedi 12 (dvanaest) mjeseci odnosno 3 (tri) mjeseca od dana upisa.
(3) Trajanje članarine ostvarene putem ugovora o kolektivnom članstvu vrijedi od dana upisa do isteka kalendarske godine.
(4) Obiteljsko članstvo vrijedi do isteka članstva matičnom članu.
(5) Istekom roka iz stavka 2., 3. i 4. ovog članka, član mora obnoviti upis ili prestaje članstvo u Knjižnici.
(6) Odluku o visini članarine donosi ravnatelj i objavljuje se u Cjeniku usluga Knjižnice.

Članak 8.
Posebne vrste članarina

(1) Članovi Knjižnice mogu postati zaposlenici pojedinih ustanova i tvrtki, članovi udruga i slično, na temelju ugovora zaključenog između Knjižnice i tih pravnih subjekata.
(2) Uvjete upisa kategorija članova iz stavka 1.ovog Pravilnika utvrđuje ugovorom ravnatelj koji je ujedno ovlašten za potpisivanje istog.
(3) Obiteljsko članstvo ostvaruju članovi uže obitelji matičnog člana koji je uplatio puni iznos članarine.
(4) Na prijedlog Stručnog vijeća odnosno stručnih djelatnika, ravnatelj može donijeti odluku o besplatnom ili povlaštenom članstvu s nižom cijenom članarine:

• Za pojedine kategorije građana s ciljem njihova boljeg društvenog uključivanja ili s ciljem animiranja pojedinih skupina za korištenje Knjižnice,
• U sklopu pojedinih kratkotrajnih marketinških akcija s ciljem populariziranja i bolje vidljivosti Knjižnice u javnosti,
• Za donatore rijetke i vrijedne knjižnične građe koje Knjižnica nema u fondu.

(5) Osobama koje su značajno doprinijele afirmaciji, razvoju i ugledu Knjižnice u javnosti, Knjižnica može na temelju odluke ravnatelja dodijeliti počasno članstvo.
(6) Zaposlenici i umirovljenici Knjižnice ostvaruju besplatno interno članstvo u Knjižnici.
(7) Odluka o povlaštenoj članarini u ostalim posebnim slučajevima donosi Upravno vijeće na pisani zahtjev zainteresirane osobe.

Članak 9.
Dokumenti za upis

(1) Prilikom upisa u Knjižnicu predočuje se:

• punoljetne osobe, državljani Republike Hrvatske – valjani osobni identifikacijski dokument s fotografijom (osobna iskaznica ili putovnica),
• za maloljetne osobe do 14.godine – osobni identifikacijski dokument jednog od roditelja, skrbnika ili udomitelja,
• za maloljetne osobe od 15. do 18. godine – osobni identifikacijski dokument ili osobni identifikacijski dokument jednog od roditelja, skrbnika ili udomitelja,
• strani državljani – osobni identifikacijski dokument i potvrda o boravištu MUP-a Republike Hrvatske,
• kategorije građana za koje je Pravilnikom određena drugačija članarina – osobni identifikacijski dokument i dokument koji potvrđuje taj status (primjer: studentski indeks, odrezak mirovine i dr.).

Članak 10.
Pristupnica za upis

(1) Pri prvom upisu u Knjižnicu osoba je dužna ispuniti i potpisati pristupnicu za upis kojom potvrđuje točnost svojih osobnih podataka te suglasnost o prihvaćanju prava i obveza propisanih ovim Pravilnikom.
(2) Za maloljetnu osobu pristupnicu za upis potpisuje roditelj, skrbnik ili udomitelj koji u ime maloljetne osobe preuzima sve obveze prema Knjižnici.
(3) Prilikom upisa maloljetne osobe do 14.godine obvezna je prisutnost jednog od roditelja, skrbnika ili udomitelja.
(4) Član koji obnavlja članstvo ispunjava pristupnicu za upis u slučaju promjene osobnih podataka.
(5) Korisnici obiteljske članarine, članovi uže obitelji matičnog člana, dužni su pri prvom upisu ispuniti pristupnicu za upis.

Članak 11.
Zaštita osobnih podataka

(1) Podaci o učlanjenoj osobi povjerljivi su i tretiraju se sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka.
(2) Knjižnica će podatke koristiti isključivo u identifikacijske svrhe radi ostvarivanja prava i obveza sukladno Pravilima Knjižnice i Pravilnika o prikupljanju, obradi i korištenju te zaštiti osobnih podataka fizičkih osoba u te u svrhu statističke obrade podataka o poslovanju Knjižnice.

Članak 12.
Članska iskaznica

(1) Pri prvom upisu član Knjižnice stječe pravo na člansku iskaznicu koja glasi na ime i prezime učlanjene osobe te je neprenosiva.
(2) Iznimno, ako je član spriječen osobno doći u Knjižnicu, za njega može posuditi knjižničnu građu član uže obitelji i osoba koju on ovlasti, uz predočenje osobnog identifikacijskog dokumenta ovlaštene osobe i članske iskaznice člana.
(3) Radi provjere identiteta osobe koja predočuje člansku iskaznicu, djelatnik Knjižnice može zatražiti na uvid osobni identifikacijski dokument.
(4) Ako član višestruko neovlašteno ustupi drugoj osobi člansku iskaznicu, Knjižnica ima pravo odlukom ravnatelja uskratiti tom članu daljnje članstvo u Knjižnici.
(5) Prilikom obnove članstva obnavlja se i valjanost članske iskaznice, a iskaznica se fizički ne zamjenjuje.
(6) U slučaju gubitka, krađe ili bilo kojeg drugog razloga zbog koje član ostane bez članske iskaznice, može se zatražiti izdavanje duplikata uz naplatu prema Cjeniku usluga.

Članak 13.
Prestanak svojstva člana

(1) Članu Knjižnice prestaje svojstvo člana:

• na vlastiti zahtjev,
• po isteku upisa ili posljednje obnove članstva,
• odlukom ravnatelja ako prekrši odredbe ovog Pravilnika.

(2) U slučaju prestanka članstva na vlastiti zahtjev, član mora Knjižnici dostaviti potpisanu ispisnicu, a Knjižnica će s osobnim podacima člana postupiti sukladno odredbama ovog Pravilnika, Zakona o zaštiti osobnih podatak i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka te Pravilnika o prikupljanju, obradi i korištenju te zaštiti osobnih podataka fizičkih osoba.
(3) Odluku o prestanku svojstva člana zbog kršenja odredbi ovog Pravilnika donosi ravnatelj.
(4) U slučaju prestanka članstva u Knjižnici, član je dužan podmiriti sve obveze prema Knjižnici odnosno vratiti svu posuđenu građu i podmiriti financijske obveze.
(5) Prestankom svojstva člana, ne ostvaruje se pravo na povrat članarine.

 

IV. PRAVA I DUŽNOSTI ČLANA I KORISNIKA KNJIŽNICE
Članak 14.
Član Knjižnice

(1) Član Knjižnice je svaka osoba upisana u Knjižnicu koja ima aktivno članstvo.
(2) Pri upisu član stječe pravo na člansku iskaznicu koju je dužan pri svakom dolasku u Knjižnicu predočiti djelatniku Knjižnice.
(3) Članovi mogu koristiti sve knjižnične usluge u svim ustrojbenim jedinicama u mreži Knjižnice te imaju pravo:

• služiti se cjelokupnom knjižničnom građom pod uvjetima utvrđenim ovim Pravilnikom,
• služiti se katalozima i drugim informacijskim izvorima Knjižnice,
• služiti se čitaonicom dnevnog tiska i časopisa,
• služiti se čitaonicom za studijski rad,
• tražiti informacije i konzultacije od stručnog osoblja Knjižnice,
• dobiti pomoć i poduku u pretraživanju kataloga Knjižnice, knjižnične građe i ostalih informacijskih izvora,
• biti informiran o novonabavljenim knjigama i drugoj građi te akcijama i programima koje Knjižnica organizira u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka,
• predlagati nabavu knjižne građe,
• pristupati e-uslugama koje Knjižnica nudi na svojim mrežnim stranicama,
• sudjelovati u aktivnostima i programima koje Knjižnica organizira za javnost,
• koristiti usluge međuknjižnične posudbe,
• koristiti pristup internetu i računalnoj opremi sukladno odredbama Pravila o uporabi osobnih računala i korištenja interneta u Knjižnici,
• koristiti ostale knjižnične usluge koje Knjižnica razvija i uvodi u poslovanje.

Članak 15.
Korisnik Knjižnice

(1) Korisnik Knjižnice je fizička osoba koja koristi prostor i knjižnične usluge, neovisno o članstvu u Knjižnici, u ograničenom opsegu.
(2) Korisnik Knjižnice ima pravo:

• biti obaviješten o knjižničnim uslugama,
• sudjelovati u programima koje Knjižnica organizira za javnost,
• koristiti pristup internetu i računalnoj opremi sukladno odredbama Pravila o uporabi osobnih računala i korištenju interneta u Knjižnici,
• pristup službenim publikacijama u elektroničkom izdanju (Narodne novine, službene novine županija, gradova i općina),
• jednokratno se koristiti knjižničnim uslugama u Knjižnici.

Članak 16.
Jednokratno korištenje knjižničnih usluga

(1) Jednokratno korištenje knjižničnih usluga omogućava korištenje informacijsko-referalne usluge i knjižnične građe u prostoru Knjižnice bez naknade, jednom tijekom kalendarske godine.
(2) Za jednokratno korištenje usluge korisnik je dužan ispuniti Zahtjev za jednokratnim korištenjem knjižničnih usluga te djelatniku Knjižnice predočiti osobni identifikacijski dokument.
(3) Korisnik može jednokratnu uslugu koristiti do 3 (tri) dana u kontinuitetu.

Članak 17.
Odgovornost za knjižničnu građu

(1) Član je dužan čuvati knjižničnu građu od svakog oštećenja ili gubitka.
(2) Pri posudbi knjižnične građe, član treba istu pregledati te u slučaju bilo kakvih nedostataka ili oštećenja odmah upozoriti djelatnika Knjižnice, u suprotnom, rizik odgovornosti za naknadu štete utvrđene prilikom povratka knjižnične građe pada na njegov teret.
(3) Članu nije dozvoljeno popravljati knjižničnu građu nastalu za vrijeme posudbe već o nastaloj šteti mora obavijestiti djelatnika Knjižnice prilikom povratka građe.

Članak 18.
Gubitak članske iskaznice

(1) U slučaju krađe ili gubitka članske iskaznice, član je dužan u roku od 24 (dvadeset i četiri) sata prijaviti gubitak.
(2) Knjižnica nije odgovorna za zlouporabu izgubljene ili ukradene članske iskaznice.
(3) Član snosi odgovornost za građu koju posudi druga osoba za vrijeme do prijave gubitka članske iskaznice.

Članak 19.
Promjena osobnih podataka člana

(1) O svakoj promjeni prebivališta ili drugog osobnog podatka koji se prikuplja pri upisu u Knjižnicu, član je dužan usmeno i pismeno obavijestiti Knjižnicu u roku od 8 (osam) dana od nastanka promjene.
(2) Kod promjene osobnih podataka član mora dostaviti dokaz o novim podacima (osobnim identifikacijskim dokumentom ili na drugi način).
(3) Član snosi sve posljedice proizašle iz činjenice da Knjižnica nije mogla s njim uspostaviti komunikaciju.

Članak 20.
Prijedlozi i prigovori člana

(1) Član koji smatra da je uskraćen u ostvarivanju svojih prava može iskazati svoj prigovor:

• osobno u Knjižnici putem knjige žalbi,
• osobno djelatniku Knjižnice u smjeni na odjelu ili ravnatelju,
• u pisanom obliku na adresu sjedišta Knjižnice – Obala Vladimira Nazora 4, Vodice
• putem elektroničke pošte – Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

(2) U pisanom prigovoru član je obvezan navesti svoje ime i prezime, članski broj i datum, u protivnom Knjižnica nije dužna odgovoriti na dostavljen prigovor.
(3) Po primitku pisanog prigovora Knjižnica je dužna odgovoriti članu u roku od 30 (trideset) dana.
(4) Član može Knjižnici uputiti prijedlog za nabavu knjižnične građe osobno u Knjižnici ili elektroničkom poštom na adresu Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..

 

V. NAČINI I UVJETI KORIŠTENJA KNJIŽNIČNOM GRAĐOM, USLUGAMA I OPREMOM

Članak 21.
Posudba knjižnične građe

(1) Član može posuditi knjižničnu građu izvan Knjižnice i na korištenje u prostoru Knjižnice.
(2) Prilikom posudbe odnosno vraćanja knjižnične građe član je obvezan istu zadužiti odnosno razdužiti.
(3) Član ne smije posuđenu knjižničnu građu posuđivati drugim osobama.
(4) Za provjeru svojeg korisničkog računa (zaduženja građe, rokovi vraćanja, osobni podaci, rezervacija građe), član može zatražiti svoj PIN osobno u Knjižnici.

Članak 22.
Ukupan broj posuđenih jedinica

(1) Član može istovremeno posuditi izvan Knjižnice najviše 3 (tri) jedinice knjižne građe i 1 (jednu) jedinicu audiovizualne građe.
(2) Djelo podijeljeno u više svezaka kod posudbe se smatra 1 (jednim) primjerkom odnosno jedinicom knjižnične građe.
(3) Za potrebe stručnog i znanstvenog rada član može posuditi više jedinica knjižnične građe uz odobrenje djelatnika odjela Knjižnice na kojem se građa nalazi.

Članak 23.
Rok posudbe

(1) Rok posudbe za pojedine vrste knjižnične građe je sljedeći:

• knjige (tiskane, zvučne i elektroničke), audiovizualna građa koja je sastavni dio knjižne građe na rok od 21 (dvadeset i jedan) dan,
• audiovizualna građa (glazbeni CD, video DVD, CD-ROM) na rok od 5 dana
• djela na popisu školske lektire na rok od 15 dana.

Članak 24.
Produženje roka posudbe

(1) Po isteku posudbenog roka građa se mora vratiti ili prije isteka roka posudbe produžiti.
(2) Rok posudbe knjižnične građe može se produžiti najviše jedanput računajući od dana isteka prve posudbe i to najkasnije 1 (jedan) dan prije isteka roka.
(3) Nakon povrata tih jedinica knjižnične građe, član može toga dana posuditi isti naslov ukoliko nije rezerviran.
(4) Produženje se može obavit osobno u Knjižnici, telefonski ili elektroničkom poštom.
(5) Rok posudbe ne može se produžiti za:

• audiovizualnu građu,
• djela na popisu školske lektire,
• rezerviranu građu pod uvjetima ovog Pravilnika.

Članak 25.
Ograničenja posudbe

(1) Zaštićena knjižnična građa koristi se samo u čitaonici i prostoru za studijski rad, po posebnim uvjetima.
(2) Izvan Knjižnice ne posuđuje se:

• građa zavičajne zbirke,
• građa zbirke rara,
• serijske publikacije (novine, časopisi),
• građa referentne zbirke (enciklopedije, leksikoni, rječnici, atlasi i sl.),
• sadržajno i materijalno vrijedna građa,
• druga građa prema procjeni stručnih djelatnika Knjižnice.

(3) Iznimno, ako za to postoje opravdani razlozi, član može na temelju pisanog zahtjeva posuditi zaštićenu knjižničnu građu iz zavičajne zbirke i zbirke rara uz odobrenje ravnatelja, a ostalu zaštićenu građu uz odobrenje stručnog djelatnika odjela Knjižnice u kojem se građa nalazi.
(4) Knjižnična građa koja je namijenjena isključivo za korištenje u Knjižnici označena je u katalogu Knjižnice.
(5) Član ne može istovremeno posuditi više jedinica istog naslova u Knjižnici.
(6) Član koji je primio opomenu o nevraćenoj knjižničnoj građi mora istu vratiti prije nego posudi drugu knjižničnu građu.

Članak 26.
Korištenje građe u čitaonici

(1) U čitaonici se može boraviti zbog korištenja knjižnične građe i studijskog rada uz prethodno predočenje članske iskaznice djelatniku odjela Knjižnice u kojem se nalazi čitaonica.
(2) Građa koja je članu potrebna u čitaonici za rad dulji od 1 (jednog) dana može se rezervirati putem dostupnog obrasca koji se prilaže rezerviranoj građi.
(3) Ukoliko član ne koristi rezerviranu građu duže od 3 (tri) dana, građa se vraća na njezino mjesto i može se posuditi drugom članu.
(4) Nakon korištenja, građu treba ostaviti na stolu, a ne vraćati je na police.

Članak 27.
Informacijsko-referalne usluge

(1) Informacijsko-referalne usluge obuhvaćaju pomoć u pretraživanju knjižničnih kataloga i sekundarnih izvora, pomoć pri izradi bibliografskih popisa na određenu temu, tematska pretraživanja, edukaciju, savjetovanje i pomoć članovima u pronalaženju i korištenju informacijskih izvora i usluga.
(2) Složeniji informacijski upiti koji zahtijevaju pretraživanje više izvora te sastavljanje bibliografskih popisa na određenu temu potrebno je zatražiti unaprijed uz ispunjavanje Zahtjeva za tematsko pretraživanje.
(3) Rezultati pretraživanja isporučuju se u vremenskom roku dogovorenom između člana i stručnog djelatnika odjela Knjižnice, a najkasnije u roku od 48 (četrdeset i osam) sati od zaprimanja zahtjeva.

Članak 28.
Rezervacija knjižnične građe

(1) Ako knjižnična građa nije trenutačno dostupna u Knjižnici, član može građu rezervirati uz naplatu prema Cjeniku usluga.
(2) Rezervacija posuđene knjižnične građe obavlja se osobno u Knjižnici, telefonskim putem, elektroničkom poštom Knjižnice ili putem e-kataloga koristeći svoj PIN.
(3) Obavijest o dospijeću rezervirane građe Knjižnica šalje prema iskazanoj želji člana u trenutku postupka rezervacije (telefonski poziv ili elektronička pošta), a sve u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka.
(4) Rezervirana građa mora se preuzeti u roku od 3 (tri) dana po primitku obavijesti od strane Knjižnice, u protivnom se rezervacija poništava.
(5) Usluga rezervacije naplaćuje se po preuzimanju građe.
(6) Knjižničnu građu koja nije posuđena, član može besplatno rezervirati telefonom ili elektroničkom poštom te preuzeti u roku od 3 (tri) dana od dogovora s djelatnikom Knjižnice.

Članak 29.
Zakasnina

(1) Član koji prekorači rok posudbe i ne vrati posuđenu knjižničnu građu sukladno odredbama ovog Pravilnika, dužan je platiti zakasninu.
(2) Zakasnina je naknada koju Knjižnica naplaćuje zbog kašnjenja s povratom posuđene knjižnične građe koja zbog toga nije dostupna drugim članovima što predstavlja štetu učinjenu Knjižnici.
(3) Zbog neradnih dana, nedjelja i praznika računalni program Knjižnice podešen je tako da prva 2 (dva) dana kašnjenja ne obračunava ukoliko se knjižnična građa vrati u tom razdoblju, međutim ukoliko se građa vrati treći dan, zakasnina se obračunava od datuma prekoračenja roka posudbe (uključujući i prva dva dana).
(4) Zakasnina se naplaćuje po jedinici knjižnične građe za svaki dan kašnjenja, prema Cjeniku usluga.
(5) Nastalu zakasninu član je dužan podmiriti po vraćanju knjižnične građe u protivnom nije moguće dalje posuđivati knjižničnu građu.
(6) U cilju poticanja vraćanja posuđene građe, ravnatelj može donijeti odluku o oprostu zakasnine u određenom, vremenski ograničenom razdoblju.

Članak 30.
Opomena u prekoračenju roka posudbe

(1) Članu koji je prekoračio rok posudbe upućuje se pisana opomena o nevraćenoj građi s iznosom zakasnine do dana tiskanja opomene.
(2) Iznimno, na obvezu povrata knjižnične građe, Knjižnica može člana upozoriti telefonskim putem i elektroničkom poštom.
(3) Opomena se članu šalje u određenim vremenskim intervalima.
(4) Ako član nakon treće opomene ne vrati posuđenu knjižničnu građu, Knjižnica može protiv njega pokrenuti postupak prisilne naplate potraživanja.
(5) Član koji ne vrati posuđenu knjižničnu građu i ne podmiri svoje obveze kao što je propisano ovim Pravilnikom, Knjižnica onemogućuje daljnju posudbu te član gubi pravo dalje koristiti usluge Knjižnice dok ne ispuni svoje obveze prema Knjižnici.

Članak 31.
Korištenje digitalizirane građe

(1) Digitalizirana građa Knjižnice smije se koristi u nekomercijalne svrhe i samo za individualnu uporabu u stručne i znanstvene svrhe uz poštivanje svih autorskih prava, drugih vlasničkih prava i svakog navedenog ograničenja prava za osobnu uporabu i istraživački rad.
(2) Digitalne preslike dostupne na mrežnom mjestu Knjižnice ne smiju se dalje kopirati, reproducirati ili na bilo koji drugi način distribuirati bez izričitog dopuštenja Knjižnice.
(3) Svako korištenje preuzetih digitalnih preslika mora biti popraćeno napomenom „©Gradska knjižnica Vodice, sva prava pridržana".
(4) Za preslikavanje datoteka već digitalizirane građe potrebno je ispuniti Zahtjev za korištenje digitalizirane građe.
(5) Preslikavanje datoteka već digitalizirane građe u arhivskoj formi u tiff. formatu moguće je jedino uz podnošenje pismenog zahtjeva te uz odobrenje ravnatelja.
(6) Komercijalna uporaba digitalizirane građe naplaćuje se prema Cjeniku usluga.

Članak 32.
Posudba građe za potrebe izložbi

(1) Zahtjev za odobrenjem posudbe građe iz posebnih zbirki izvan Knjižnice za potrebe organiziranja izložbe, mogu podnijeti isključivo pravne osobe.
(2) Organizator izložbe podnosi zahtjev u pisanom obliku.
(3) Uvjeti posudbe i izlaganja građe uređuje se ugovorom između Knjižnice i pravne osobe kao organizatora izložbe.

Članak 33.
Posudba građe u svrhu izdavanja pretiska ili ponovnog izdanja

(1) Nakladnik kao pravna osoba može Knjižnici uputiti pisani zahtjev za posudbu građe iz posebnih zbirki u svrhu izrade ponovnog izdanja ili pretiska.
(2) Knjižnica ima pravo tražiti materijalnu naknadu za korištenje građe u svrhu ponovnog izdanja ili pretiska.
(3) Nakladnik je dužan svoje pravo objavljivanja autorskog dijela regulirati izdavačkim ugovorom te voditi računa o autorskim i vlasničkim pravima.

Članak 34.

(1) Odluku o posudbi građe iz članka 31. i 32. ovog Pravilnika donosi ravnatelj.

Članak 35.
Međuknjižnična posudba

(1) Ako Knjižnica u svojem fondu nema građu koja je članu potrebna za stručni i znanstveni rad, Knjižnica može na njegov zahtjev traženu građu osigurati međuknjižničnom posudbom.
(2) Međuknjižničnom posudbom omogućuje se i članovima drugih knjižnica u zemlji posudba knjiga i naručivanje digitalnih preslika (scan-ova) članaka iz fonda Knjižnice.
(3) Uvjeti korištenja usluge međuknjižnične posudbe regulirana su posebnim Pravilima o međuknjižničnoj posudbi.

Članak 36.
Korištenje računala i pristup internetu

(1) Članovi Knjižnice mogu se u Knjižnici koristiti računalnom opremom:

• za pretraživanje knjižničnog kataloga,
• za pristup elektronički čitljivoj knjižnoj građi,
• za pretraživanje baza podataka,
• za pristup internetu,
• za korištenje uredskih aplikacija.

(2) Korisnici koji nisu članovi Knjižnice mogu se u Knjižnici koristiti računalnom opremom:

• za pretraživanje knjižničnog kataloga,
• za pristup internetu.

(3) Prednost pri korištenju računalnom opremom imaju članovi Knjižnice.
(4) Prije svakog korištenja računala i opreme članovi i korisnici dužni su obratiti se djelatniku Knjižnice izuzev korištena računala za pretraživanje knjižničnog kataloga.
(5) Detaljni uvjeti i način korištenja interneta i računalne opreme uređeni su posebnim Pravilima o uporabi osobnih računala i korištenju interneta.

 

VI. KUĆNI RED U KNJIŽNICI I RADNO VRIJEME
Članak 37.

(1) Kako bi se djelatnost Knjižnice mogla nesmetano odvijati, u prostorima Knjižnice mora vladati red i mir.
(2) Članovi i korisnici dužni su ponašati se na način kako to nalaže karakter kulturne i znanstvene ustanove kakva je Knjižnica.
(3) U prostorijama Knjižnice nije dopušteno:

• glasno i bučno razgovarati,
• ometati druge osobe u radu,
• ometati uobičajeni rad djelatnika Knjižnice,
• neovlašteno fotografirati ili snimati,
• konzumirati hranu i napitke,
• pušiti,
• dovoditi životinje (osim u terapijske svrhe),
• koristiti mobilne uređaje na način da se ometa druge osobe ili djelatnike Knjižnice,
• agresivno ponašanje,
• oštećivati knjižničnu građu,
• uništavati opremu i inventar Knjižnice,
• onečišćavati prostor,
• ostavljati promidžbene materijale bez odobrenja djelatnika Knjižnice
• koristiti prostor Knjižnice za obavljanje drugih poslova.

(4) Člana i korisnika koji se ne pridržava odredbi 1., 2. i 3. stavka ovog članka, djelatnik Knjižnice dužan je upozoriti i zatražiti prestanak nedopuštenog ponašanja.
(5) Ako član i korisnik nakon upozorenja ne prestane s nedopuštenim ponašanjem, djelatnik Knjižnice može takvom članu privremeno oduzeti člansku iskaznicu, zatražiti od člana i korisnika da napusti prostor Knjižnice, a u slučaju nužde ovlašten je obavijestiti nadležne službe MUP-a RH.

Članak 38.
Odgovornost za ponašanje maloljetne osobe

(1) Roditelji, skrbnici ili udomitelj snose odgovornost za sigurnost i ponašanje svoje djece u prostoru Knjižnice.
(2) Knjižnica nije odgovorna za posljedice proizašle iz neprimjerenog ponašanja njihove djece ili neodgovarajuće uporabe knjižnične opreme te ne preuzima odgovornost za djecu koja su u prostoru Knjižnice bez pratnje ili nadgledanja roditelja, skrbnika ili udomitelja.

Članak 38.
Zaštita knjižnične građe, opreme i imovine

(1) Knjižnična građa u Knjižnici zaštićena je elektronskim zaštitnim sustavom, a prostor video nadzorom.
(2) Ukoliko se oglasi alarm, djelatnik Knjižnice ima pravo i dužnost ustanoviti razlog oglašavanja alarma, a član/korisnik je dužan surađivati s djelatnikom Knjižnice kako bi se ustanovio razlog oglašavanja alarma.
(3) U slučaju video snimke koja bi upućivala na neprimjereno ponašanje i nedozvoljeno postupanje s knjižničnom građom, opremom i imovinom Knjižnice, djelatnik Knjižnice ima pravo i dužnost o tome obavijestiti nadležne osobe.
(4) O istom iz stavka 2. i 3. ovog članka, djelatnik Knjižnice dužan je sastaviti zapisnik te isti dostaviti ravnatelju radi poduzimanja mjera sukladno odredbama ovog Pravilnika.
(5) Ukoliko se sumnja na počinjenje prekršajnog ili kaznenog djela te ukoliko član ili korisnik na bilo koji način svojim ponašanjem remeti javni red i mir te ugrožava sigurnost djelatnika i ostalih osoba u prostoru Knjižnice, djelatnici Knjižnice ovlašteni su obavijestiti nadležne službe MUP-a RH.

Članak 39.
Odgovornost za ostavljene osobne stvari

(1) Knjižnica ne odgovara za osobne predmete člana i korisnika ostavljene u prostoru Knjižnice.

Članak 40.
Radno vrijeme

(1) Knjižnica je otvorena za članove i korisnike prema određenom radnom vremenu.
(2) Minimalno radno vrijeme Knjižnice je 60 (šezdeset) sati tjedno.
(3) U ljetnim mjesecima minimalno radno vrijeme otvorenosti Knjižnice za članove i korisnike je 30 (trideset) sati tjedno.
(4) Knjižnica obavještava javnost o promjenama radnog vremena vidljivo istaknuto u prostoru Knjižnice, na svojim mrežnim stranicama, putem tiskanih letaka i na druge načine.

Član 41.
Privremeno zatvaranje Knjižnice

(1) Knjižnica može odlukom ravnatelja, uz suglasnost Upravnog vijeća i osnivača privremeno uskratiti usluge članovima i korisnicima u sljedećim posebnim okolnostima poslovanja:

• tijekom revizije knjižnične građe
• tijekom preuređenja prostora,
• zbog selidbe.

(2) U drugim iznimnim slučajevima koje Knjižnica ocjeni objektivnim okolnostima, ravnatelj može samostalno donijeti odluku o privremenom zatvaranju knjižnice uz obavještavanje osnivača.
(3) Knjižnica je dužna unaprijed obavijestiti članove i javnost putem javnih tiskanih i elektroničkih medija o odluci privremenog zatvaranja Knjižnice.

 

VII. NAKNADA ŠTETE UČINJENE KNJIŽNICI
Članak 42.
Gubitak i oštećenje knjižnične građe

(1) U slučaju gubitka ili oštećenja knjižnične građe, član je dužan nadoknaditi izgubljeni ili oštećeni primjerak istim naslovom knjižnične građe ili platiti novčanu naknadu.
(2) Oštećenom građom smatra se građa koja se više ne može koristiti za posudbu i koju je potrebno otpisati iz knjižničnog fonda (promočena, išarana, spaljena, izgrižena, zgužvana, raspuknuta, savijena, istrgnute stranice, masne mrlje i slično).
(3) Visina naknade za izgubljenu ili oštećenu knjižničnu građu određuje se prema nabavnoj cijeni nove građe u trenutku vraćanja odnosno nadoknade.
(4) Na knjižničnu građu ne obračunava se postotak godišnje amortizacije.
(5) Visina novčane naknade za izgubljenu ili oštećenu rijetku i vrijednu ili građu koje u trenutku vraćanja odnosno nadoknade nema na tržištu, određuje se sukladno procijenjenoj vrijednosti.
(6) Dok član ne nadoknadi trošak izgubljene ili oštećene građe, Knjižnica će mu uskratiti pravo korištenja građe i usluga Knjižnice.
(7) Za provođenje postupaka nadoknade izgubljene i oštećene knjižnične građe, ravnatelj imenuje posebno Povjerenstvo.
(8) Ako član višekratno nakon posudbe vraća oštećenu knjižničnu građu, ravnatelj može na prijedlog Povjerenstva donijeti odluku o daljnjem uskraćivanju knjižničnih usluga.

Članak 43.
Oštećenje opreme i inventara

(1) Za vrijeme korištenja računalne opreme član je odgovoran za namjerno uzrokovane kvarove.
(2) Šteta koju korisnik napravi na računalnoj opremi i inventaru Knjižnice nadoknađuje se u stvarnoj protuvrijednosti o čemu odluku donosi ravnatelj.
(3) Protiv odluke o naknadi štete član ima pravo podnijeti prigovor ravnatelju.
(4) Odluka ravnatelja je konačna.

Članak 44.

(1) Za materijalnu štetu koju učine maloljetni članovi odgovaraju njihovi roditelji, skrbnici ili udomitelji.

Članak 45.

(1) Ako član ne vrati posuđenu knjižničnu građu, ne podmiri zakasninu i nastalu štetu, gubi pravo članstva u Knjižnici i protiv njega se može pokrenuti sudski postupak.
(2) Član ne može obnoviti članstvo i koristiti usluge Knjižnice dok ne ispuni svoje obveze prema Knjižnici, a nepodmireni financijski dug člana ostaje u računalnoj bazi podataka Knjižnice.

 

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 46.

(1) Izmjene i dopune ovog Pravilnika vrše se na način i po postupku utvrđenom Statutom Knjižnice.

Članak 47.

(1) Eventualne sporove između člana i Knjižnice rješavat će ravnatelj, a u slučaju nezadovoljstva člana, spor će se proslijediti Upravnom vijeću Knjižnice.

Članak 48.

Cjelokupni tekst Pravilnika pdf
 

 

Anketa

Koliko knjiga (prosječno) pročitate u jednoj godini?
 • Više od 50 knjiga
  21.67%
 • 20 do 50 knjiga
  30%
 • 10 do 20 knjiga
  18.33%
 • 1 do 10 knjiga
  21.67%
 • ne čitam
  8.33%

Foto

Video

Facebook