JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu u Gradskoj knjižnici Vodice, na radno mjesto čistač (1 izvršitelj, m/ž) na neodređeno nepuno radno vrijeme uz probni rad od mjesec dana

Klasa: 112-01/21-01/01

UrBroj: 2182/04-8-2-1-01-21-1

Na temelju članka 18. Statuta Gradske knjižnice Vodice (Klasa: 012-03/19-01/02, UrBr.: 2182/04-8-2-1-07-19-1 OD 23.05.2019) i Statutarne Odluke o izmjeni Statuta Gradske knjižnice Vodice, članka 28. i 29. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada (Klasa: 012-04/19-01/02; UrBroj: 2182/04-8-2-1-01-19-1, od 10.09.2019.) ravnateljica dana 08.01.2021. objavljuje

JAVNI NATJEČAJ

 

za prijam u službu u Gradskoj knjižnici Vodice, na radno mjesto čistač (1 izvršitelj, m/ž) na neodređeno nepuno radno vrijeme uz probni rad od mjesec dana

 

Kandidati trebaju ispunjavati sljedeće uvjete:

 • niža stručna sprema / završena osnovna škola

Opis poslova:

 • održavanje čistoće radnih prostora, prostora za korisnike i inventara
 • čišćenje skladišnog prostora, knjiga i periodike na policama
 • održavanje tehničkih pomagala za čišćenje
 • po potrebi obavljanje poslova kurira
 • ostali poslovi po zaduženju ravnatelja.

Uz prijavu je potrebno priložiti sljedeće preslike dokumenata:

 • životopis,
 • dokaz o državljanstvu (domovnica ili osobna iskaznica)
 • dokaz o stručnoj spremi (svjedodžba)
 • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne stariji od 30 dana od dana objave natječaja)

Radni odnos u Gradskoj knjižnici Vodice za radno mjesto čistača zasniva se na neodređeno, nepuno radno vrijeme od dvadeset sati tjedno, uz obvezni probni rok od mjesec dana. Odabrani kandidat dužan je prije sklapanja ugovora o radu dostaviti originalne dokumente.

Na javni natječaj (u daljnjem tekstu: natječaj) mogu se ravnopravno prijaviti osobe oba spola, a izrazi koji se koriste u ovom natječaju za osobe u muškom rodu uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.

Prije donošenja odluke o odabiru, kandidati prijavljeni na natječaj čije su prijave uredne i koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja bit će pozvani na razgovor.

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji („Narodne novine“, 121/17 i 98/19) dužan je dostaviti sve dokaze iz članka 103. citiranog Zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja objavljeni su na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-u-drzavnoj-sluzbi/moglo-bi-vas-zanimati/15-kako-se-ostvaruje-pravo-prednosti-pri-zaposljavanju-prema-zakonu-o-hrvatskim-braniteljima-iz-domovinskog-rata-i-clanovima-njihovih-obitelji/2166

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, 157/13, 152/14 i 39/18) dužan je uz dokaz o invaliditetu, dostaviti i dokaz o načinu prestanka radnog odnosa kod posljednjeg poslodavca;

Kandidat koji se poziva na pravo prednost pri zapošljavanju sukladno odredbi članka 48.f. Zakona o zaštiti civilnih i vojnih invalida rata („Narodne novine“, 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 02/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19) dužan je uz dokaz o invaliditetu, dostaviti i dokaz o načinu prestanka radnog odnosa kod posljednjeg poslodavca;

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom natječaju.

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti izabrani kandidat dostavlja prije donošenja rješenja o prijmu u službu.

U prijavi na javni natječaj navode se i podaci podnositelja prijave (ime i prezime, adresa prebivališta, broj telefona, adresa e-pošte, isključivo za potrebe natječajnog postupka).

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta, dostavljaju se u roku od 8 dana od objave natječaja na adresu: Gradska knjižnica Vodice, Obala Vladimira Nazora 4, 22211 Vodice, s naznakom „ Javni natječaj“.

Ravnateljica zadržava pravo poništenja Javnog natječaja.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane niti će podnositelji nepotpunih prijava biti pozvani na dopunu prijave.

Podnositelji prijava koji ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja o tome će biti obaviješteni pismeno.

Ovaj Javni natječaj objavljuje se na web stranici i oglasnoj ploči Gradske knjižnice Vodice i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

Ravnateljica:

Sanja Radin-Mačukat, mag.bibl.

 

Dostaviti:

 • Hrvatski zavod za zapošljavanje – Ispostava Vodice (e-mail)
 • Web stranica Gradske knjižnice Vodice
 • Oglasna ploča Gradska knjižnica Vodice
 • Arhiva

                                                                                        

Anketa

Koliko knjiga (prosječno) pročitate u jednoj godini?
 • Više od 50 knjiga
  18.18%
 • 20 do 50 knjiga
  27.27%
 • 10 do 20 knjiga
  18.18%
 • 1 do 10 knjiga
  24.24%
 • ne čitam
  12.12%

Foto

Video

Facebook